Klimat och energi

tre bilder som symboliserar klimat och energi: termometer, planta, virke

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, och vi arbetar med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare, vilket får stora globala konsekvenser. Människans påverkan på klimatet måste begränsas - vi behöver använda energi på ett effektivare sätt, minska utsläppen av växthusgaser och framställa mer förnybar energi. Samtidigt måste vi förbereda oss på att havsytan höjs och att översvämningarna blir fler.

Vad orsakar klimatförändringarna?

Klimatförändringarna beror på människans utsläpp av gaser som reflekterar tillbaka jordens värmestrålning. Dessa värmereflekterande gaser i atmosfären kallas växthusgaser. En stor del av gaserna är koldioxid som bildas vid förbränning av fossila bränslen som kol, olja, torv och naturgas. Andra växthusgaser kommer från markanvändning, djurhållning, avfallshantering, ineffektiva vedpannor och från vissa industriprocesser.

Hur kan samhället anpassas till ett förändrat klimat?

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att anpassa det svenska samhället till ett förändrat klimat - klimatanpassning.

Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att öka kunskapen om klimatförändringen och dess konsekvenser. Genom dialog med andra ska vi stimulera till åtgärder för att förebygga framtida problem.