Ansvar och roller

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen i länet och Sverige. Krisberedskap handlar om att förbereda sig på att ta hand om det oväntade.

Samhället har omfattande ansvar för bränder, trafikolyckor, sjukvård, bekämpning av brott, el- och telekommunikationer, vattenförsörjning fungerar. Ett säkert samhälle förutsätter också att du själv tar ett ansvar som omfattar vardagens olyckor i hem och fritidsmiljö.

Förberedd på det oväntade

Krisberedskap handlar om att förbereda sig på att ta hand om det oväntade. Målet med förberedelserna är att samhället ska kunna hantera konsekvenserna av olyckor och kriser som hotar grundläggande funktioner.

Ansvaret i Sverige I Sverige har alla aktörer på lokal-, regional- eller nationell nivå har ett geografiskt områdesansvar. Det geografiska områdesansvaret organiseras på tre nivåer:

  • lokal nivå kommuner
  • regional nivå länsstyrelser
  • nationell nivå regeringen via centrala myndigheter

Samhällets aktörer har olika ansvar

Myndigheter och organisationer inom ett visst verksamhetsområde har ansvar inom sitt område vid en kris så kallat sektorsansvar. Polisen, landstinget, kommunala räddningstjänsten är exempel på sektorsansvariga myndigheter.