Krisberedskap

Bild på ljus framför ett proppskåp. Foto: Roger Lundberg

Länsstyrelsen samverkar med olika lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Vi ska ha beredskap för att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris.

Under en kris ska Länsstyrelsen stödja alla samverkande myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag, och samordna våra insatser med deras. Om beredskapen höjs eller krig bryter ut ska vi leda och samordna all civil verksamhet i länet och samordna arbetet med den militära verksamheten.

Vid omfattande räddningsinsatser kan Länsstyrelsen ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänstens arbete i en eller flera kommuner.

Samtliga länsstyrelser har räddningstjänstansvar vid olyckor i eller utsläpp från kärnkraftverk, men i Uppsala, Kalmar och Hallands län har Länsstyrelsen dessutom utökade beredskapsuppgifter som gäller säkerheten kring kärnkraftverken och risken för utsläpp av radioaktiva ämnen.

Vi ser också till att kommunernas räddningstjänst följer LSO, lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.

Krishanteringssystemets principer

Det svenska krishanteringssystemet bygger på ett antal principer som kort beskrivs nedan.

Ansvarsprincipen

Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ansvara för den i krissituationer.

Likhetsprincipen

Verksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad på samma sätt under krissituationer som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen

Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Regeringen har områdesansvaret på central nivå, Länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala ansvaret.

 VMA - viktigt meddelande till allmänheten

VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten. När ett sådant blir aktuellt ljuder utomhusvarningssystemet. Tyfoner skickar ut en signal för att uppmärksamma allmänheten på att något inträffat. Signalen är 7 sekunder lång och upprepas med 14 sekunders mellanrum. När faran är över ljuder en 30-40 sekunder lång signal. Signalen testas klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december varje år.

När signalen ljuder:
Gå inomhus, stäng dörrar, fönster och ventiler, lyssna på radio P4, kolla Text-TV sidan 100 och 599.

Kompletterande varningssystem

Som ett komplement till tyfonerna finns även möjlighet att skicka ut varning genom ett talmeddelande till fast telefoni samt via SMS till adressregistrerade mobiltelefoner. Med adressregistrerade mobiltelefoner menas att användaren har ett abonnemang registrerat hos en mobiloperatör och en gatuadress kopplat till abonnemanget.

 Störningsinformation Örebro län

 Regionalt råd för krisberedskap