Jämställdhet

Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik.

Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå detta har regeringen fastställt sex långsiktiga delmål för jämställdhetspolitiken:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet

  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

  • Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling

  • En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor

  • Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Länsstyrelsen har till uppgift att stödja kommuner, statliga verksamheter och andra regionala aktörer i arbetet med att göra sina verksamheter jämställda. Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategi som används för att uppnå målen. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller hamnar vid sidan om andra politiska frågor och verksamheter.

Länsstyrelserna twittrar tillsammans om jämställdhet, genus, omvärldsbevakning och kommande jämställdhetsarrangemang.

 

Fler bra lästips med anknytning till jämställdhet hittas i högermenyn längre ner på denna sida.

 

 Statistikwebb - Jämställdhet

Klickbar bild som tar dig till statistikwebben 

Klicka på bilden för att komma till statistikwebben

 Användarguide (Pdf) öppnas i nytt fönster

 Externa länkar