Flyktingsituationen och mottagandet av asylsökande i Örebro län

På flykt från kriget i Syrien och andra oroshärdar i världen kommer det nu många flyktingar till Europa. En del av dem kommer också till Sverige och Örebro län. Myndigheter och kommuner i Örebro län samverkar kring mottagandet av asylsökande och ensamkommande barn som kommer till vårt län. I den här situationen är länsstyrelsernas fokus på samordning mellan berörda aktörer på lokal och regional nivå.

Det här gör länsstyrelsen

Vi arbetar för att stödja och underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter kring flyktingsituationen. Länsstyrelsens långsiktiga uppdrag är att teckna överenskommelser med kommunerna om att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd samt att förhandla med kommunerna om att ta emot ensamkommande barn.

Samverkan mellan myndigheter

Svenska myndigheter samarbetar på nationell, regional och lokal nivå och det finns ett samlat ansvar för att gemensamt ta hand om de flyktingar som kommer till Sverige.

Genom samordning och informationsutbyte mellan myndigheter förbättras möjligheten att lösa frågor kring asylsökande på ett bra sätt. Vi ger stöd genom informationssamordning och samverkanskonferenser. Aktörerna kan också lyfta behov av stöd eller resurser för att kunna genomföra sitt uppdrag. 

Regeringen har gett Myndigheten för samhällskydd och beredskap i uppdrag att på nationell nivå samordna de ansvariga aktörernas insatser för att hantera flyktingsituationen.

Information om myndigheternas samarbete på krisinformation.se

Migrationsverket öppnar boenden med kort varsel

Antalet asylsökande ligger på historiskt höga nivåer och därför behövs nya boenden med kort varsel. Migrationsverket måste både öppna fler boenden och flytta in asylsökande snabbare än vanligt. Behovet av platser är emellanåt så stort att de inte hinner informera allmänheten innan de asylsökande flyttar in.

Få information om Migrationsverkets arbete med att öppna boenden

Ensamkommande asylsökande barn

Vikten av korrekt information är särskilt viktigt när det gäller ensamkommande barn, som befinner sig i en utsatt situation. De behöver direkt komma i kontakt med Migrationsverket och socialtjänsten. Kommunen ansvarar för ensamkommande barns mottagande, omsorg och boende.

Få information om ensamkommande barn på Migrationsverkets webbplats

Vård för asylsökande

En asylsökande eller är papperslös har rätt till sjukvård och tandvård som inte kan vänta. Barn under 18 år, även de som lever gömda, har oftast rätt till vård utan att det kostar något.

Vårdguiden 1177.se har information på flera språk om vård till asylsökande. 

Få information om vård på 1177.se

Frivilliga krafter bidrar

Det är många frivilliga krafter som bidrar till att stödja och välkomna asylsökande. Engagemanget från organisationer och enskilda är glädjande.

Information om hur man kan bidra finns bland annat hos Röda korset och Svenska kyrkan.

Röda korsets webbplats

Svenska kyrkans webbplats

 

Vi sammanställer kommunernas lägesbilder

Länsstyrelsen har sedan vecka 48 2015 sammanställt veckovisa lägesbilder av flyktingsituationen i Örebro län.  

På grund av att andelen ankommande människor på flykt har minskat den senaste tiden har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, beslutat att uppdatera den nationella lägesbilden en gång per månad istället för varannan vecka. Därför kommer vi på Länsstyrelsen i Örebro län att uppdatera den regionala lägesbilden vecka 6 och vecka 10. Därefter tas beslut om hur och om fortsatt inrapportering ska ske.

 Kunskap om migrationen till Sverige

Migtalks

 Information till nyanlända