Jordförvärvslagen

Ska du köpa en lantbruksfastighet i glesbygd kan du behöva förvärvstillstånd. Tillståndet söker du hos Länsstyrelsen. För att vi ska kunna handlägga din ansökan måsta du betala in en avgift.

Blankett för ansökan om förvärvstillstånd, fysisk person, på Jordbruksverkets webbplats.

Blankett för ansökan om förvärvstillstånd, juridisk person, på Jordbruksverkets webbplats.

Skicka alltid med en kopia av förvärvshandling tillsammans med blanketten.

För ansökan om tillstånd tas en avgift ut, som för fysiska personer alltid är 3 700 kronor. För juridiska personer är avgiften 5 700 kronor, såvida inte egendomens värde överstiger 10 miljoner kronor. I så fall är avgiften 12 700 kronor. Detta beror på att Jordbruksverket då beslutar efter yttrande från Länsstyrelsen. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsens bankgiro 5051-7697 då ansökan lämnas in.

Meddelande till betalningsmottagaren, ange: Kommun, församling och fastighetsbeteckning.

Vad räknas som glesbygd?

 

Kommun Församling
Hallsberg Bo och Svennevad
Laxå Tived och Finnerödja
Lindesberg Guldsmedshyttan och Ramsberg
Nora Järnboås
Ljusnarsberg Ljusnarsberg
Hällefors Grythyttan och Hjulsjö

 

Vilka regler gäller för fysisk person

Fysisk person måste ha tillstånd vid förvärv av egendom i glesbygdsområde. Följande undantag finns:

  • Släktförvärv i rakt nedstigande led, arv och testamente.
  • Om förvärvaren sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där egendomen ligger.

Ansökningar om förvärvstillstånd prövas av länsstyrelsen. Tillstånd kan nekas om förvärvet inte bedöms främja bosättning eller sysselsättning. För avslag krävs att länsstyrelsen kan ange någon alternativ köpare av fastigheten. Dennes köp ska kunna ge en direkt och påtaglig effekt på sysselsättningen eller boendet, annars ska ansökan bifallas. Om länsstyrelsen avslår en ansökan av dessa skäl kan säljaren kräva att länsstyrelsen löser in egendomen.

Enligt reglerna i skogsvårdslagen är det inte tillåtet för en ny ägare att avverka skog förrän förvärvstillståndet är beviljat.

Vilka regler gäller för juridisk person, till exempel bolag, kyrkan, kommuner och stiftelser

Juridiska personer måste alltid söka förvärvstillstånd i glesbygd och för bifall krävs att något av följande undantagsvillkor är uppfyllda, annars ska ansökan avslås:

  • Förvärvaren har avstått eller väntas avstå egendom (kompensationsmark) som i fråga om produktionsförmåga ungefär motsvarar den egendom som ska köpas. Man kan till exempel få tillstånd om man lämnar annan mark i kompensation, antingen till en enskild person eller till staten för naturvårdande ändamål. Köp och försäljningar under de fem närmast föregående åren räknas.
  • Egendomen är avsedd för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk, till exempel ska exploateras för bebyggelse.
  • Förvärvet avser skogsmark och förvärvaren bedriver industriell verksamhet i vilken egendomens virkesavkastning behövs. Verksamheten måste vara förlagd eller förläggas till det glesbygdsområde inom kommunen där fastigheten ligger.
  • Särskilda skäl finns i ärendet. Ett exempel kan vara att egendomen är kapitalkrävande och under alla förhållanden måste brukas med i huvudsak anställd arbetskraft. Ett annat särskilt skäl kan vara förvärv mellan olika juridiska personer. Ett tredje särskilt skäl kan vara att egendomen har kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och underhållskostnaderna är så höga att en fysisk person har svårigheter att klara av dem ekonomiskt.

Förvärv ska även prövas med avseende på om egendomen behövs för att främja sysselsättningen eller bosättningen i området. Först därefter kan en förvärvsansökan från en juridisk person bifallas.

Mellan juridiska personer får egendom utanför glesbygdsområde förvärvas fritt (utom förvärv från dödsbo).

Få mer information om jordförvärvslagen i Jordbruksverkets broschyr Vem behöver jordförvärvstillstånd? Pdf som öppnas i nytt fönster.