Energi- och klimatdagen 2015

Energi- och klimatdagen - en återkommande mötesplats för alla som arbetar med och är intresserade av energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor i företag, organisationer och offentlig sektor. Dagen anordnas av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

I programmet nedan kan du nu hitta föreläsarnas presentationerna från dagen.
Människor som håller i föremål som symboliserar energi- och klimat.

I programmet nedan kan du nu hitta föreläsarnas presentationer från dagen.

Fredag 13 november, 08.30-16.00
City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro

Länsstyrelsen anordnar årets regionala energi- och klimatkonferens tillsammans med Region Örebro län.

Moderator: Marjetta Leijonhufvud, Region Örebro län

Kostnad: 300 kronor plus moms. Kostnaden faktureras i efterhand.

Program

8.30 Registrering

9.00 Välkommen

9.15 Två kommunala minuter. Närvarande kommuner lyfter exempel.

9.45 Fika

10.00 Olika spår där du själv väljer vad som är mest intressant för dig:

Finansiering, lån och statliga bidrag (gröna investeringar)

Läs Ylva Gjetrangs presentation från föreläsning "Finansiering och statliga stöd".

Läs Petra Mangnäs presentation om "Gröna lån".

Läs Mats Rodenfelts presentation om "Gröna obligationer".

Läs Esa Stenbergs presentation om "Möjligheter i Horisont 2020"

Hur kan vi arbeta tillsammans för hållbart resande?

Läs Love Johanssons presentation om "Att bygga upp ett arbete för hållbart resande.

Läs Katarina Bååths presentation "Förstudie om ett hållbart resande".

Läs Ingela Berndts presentation om "Kollektivtrafiken Örebro län".

Modernt trähusbyggande- kan det vara något för vår region?

Läs Susanne Rudenstams presentation om "Modernt träbyggande"

Läs Olle Wikings presentation om "Faluns träbyggnadsstrategi"

Energi i tillsynen

Läs Martina Bergs presentation om "Energitillsyn enligt miljöbalken".

 

12.00 Lunch

13.00 Rapportörer

13.30 Framtidens energisystem, med det lokala och regionala som drivkraft. Utblickar i omvärlden. Tomas Kåberger.

Läs Tomas Kåbergers presentation "Framtidens energisystem – med det lokala och regionala som drivkraft."

14.30 Avrundning

14.45 Kaffe o mingel

14.45 -15.45  Politikerträff. Hur går vi från ord till handling?

De olika spåren

Spåren består dels av föreläsningar, dels av en diskussionsdel där fokus ligger på hur vi kommer vidare. Hur kan vi använda kunskapen för att ta nästa steg?  

1. Finansiering, lån och statliga bidrag

Vi vet i de flesta organisationer vad som kan göras för att effektivisera energianvändningen och minska klimatpåverkan. Men hur får man idéerna genomförda? Hur ser budgetarbetet ut i organisationen och hur kan underlagen kring klimat och andra nyttor stärkas?   Vilka bidrag finns att söka?  Gröna lån och gröna obligationer – Hur fungerar det?

Föreläsare:
Statliga stöd för energi och klimatåtgärder, Ylva Gjetrang, Länsstyrelsen Örebro län
Gröna lån, Petra Mangnäs, Kommuninvest
Gröna obligationer, Mats Rodenfelt, Örebro kommun
Möjligheter i Horisont 2020 inom energi, hållbar stadsutveckling och transporter, Esa Stenberg, NCP Vinnova

Målgrupp: Kommuner och företag i Örebro län
Moderator: Stefan Triumf, Länsstyrelsen Örebro län

2. Hur kan vi arbeta tillsammans för ökat hållbart resande?

Transporterna står för 37 procent av utsläppen av växthusgaser i vårt län. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och skulle många gånger kunna ersättas med gång, cykel eller kollektivtrafik. Region Örebro län leder just nu en förstudie kring hur regionen i samarbete med kommunerna och andra aktörer kan arbeta med mjuka åtgärder, så kallad Mobility Management, för att få fler att välja kollektivtrafik, gång och cykel framför bilen. Vad ska vi göra? Vilka åtgärder skulle passa vårt län? Hur kan vi organisera arbetet? I workshopen börjar vi fundera tillsammans.

Föreläsare: Love Johansson, Regionala Mobilitetskontoret Gävleborg: Hur Region Gävleborg organiserat sig i arbetet med hållbara transporter, vilka processer/arbetsmetodik som använts samt aktiviteter som genomförts.
Målgrupp: Trafikplanerare, politiker
Moderator: Katarina Bååth

3. Modernt trähusbyggande– kan det vara något för vår region?

I Sverige har vi en lång tradition av att bygga en- och tvåvåningshus i trä. De senaste årtiondena har intresset för träets många tekniska, ekonomiska och miljömässiga fördelar uppmärksammats. I dag står det moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på 10 % och intresset fortsätter att öka. Likaså är intresset för andra typer av byggnader stort, exempelvis sporthallar, skolor och kontor. I Örebroregionen är dock exemplen få. Vilka förutsättningar finns att utveckla trähusbyggandet? Vad finns att lära av de projekt som genomförts? Vilka för- respektive nackdelar finns med träbyggande? Hur kan träbyggandet växa?

Föreläsare:
Susanne Rudenstam, Sveriges träbyggnadskansli: Utvecklingen av modernt träbyggande. Nuläge och drivkrafter för framtidens träbyggande. Träbyggnadsexempel från Sverige. Möjligheter och utmaningar.

Stieg Ekström, John Ekströms bygg AB: Brynet 17- ett 6-vånings Trähus i Örebro! Om projektet och praktiska erfarenheter efter 3 års drift.

Olle Wiking, Kommunfastigheter Falun: Byggnationen av lågenergiskola i trä, Aspebodaskolan och projektet Innobuild för framtidens äldreboende, ett led i en träbyggnadsstrategisk satsning.

Målgrupp: Verksamma inom bygg- och fastighetssektorn i länet.

Diskussion om hur träbyggandet kan utvecklas i vår region. Möjligheter och utmaningar och nästa steg.

Moderator: Dag Lundblad.

4. Energi i tillsynen

Energitillsynen spelar roll! Genom kontroll att företagen uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning och användning av förnybara energikällor, ökar vi möjligheten att uppnå energi- och klimatmålen.  Hur kan vi arbeta med energifrågorna i tillsynen?  Vad har vi för stöd i miljöbalken? Vad har vi för verktyg, vägledning och tillsynsstrategier?  Vad innebär den nya lagstiftningen om energikartläggning i stora företag?

Energimyndigheten hjälper oss med kunskap, vägledning och inspiration för tillsyn inom energiområdet.

Föreläsare: Martina Berg, Energimyndigheten.
Målgrupp: Miljöinspektörer, politiker.
Moderator: Katja Sällström. 

Politikerträffen

Hur kan vi få ut mer av det regionala och kommunala energi- och klimatarbetet?

Arbetet med regionala och kommunala styrdokument är tidskrävande likaså uppföljning av beslutade mål. Av den anledningen är det relativt få kommuner som har aktuella styrdokument!  

Är det rätt väg att gå att ta fram gemensamma mål och även en samverkan om uppföljning av dessa? Hur kan i så fall ett sådant system utformas?

Anmälan via länken nedan senast måndag 9 november.