Skötsel av skyddad natur

Länsstyrelsen arbetar med skötsel av skyddade områden, som nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden, naturminnen och fornvårdsobjekt. De skyddade områdena i Örebro län förvaltas av Länsstyrelsen, förutom de kommunala reservaten där respektive kommun har ansvaret.

Röjning av sly och vass i Lejakärrets naturreservat. Foto: Åsa Forsberg

Skötselplan finns till varje reservat

Till varje naturreservat hör ett beslut och en skötselplan. Det är skötselplanen som anger vilken skötsel som skall göras för att uppnå syftet med varje reservat. Vi arbetar löpande med att revidera äldre skötselplaner för våra reservat och nationalparker. I förvaltarrollen ingår att verkställa skötseln i reservaten enligt skötselplanen. Det kan göras genom egna insatser eller upphandlade tjänster.

Skötsel och information

En naturvårdsanpassad skötsel utförs för att bevara och restaurera biologiska värden som är knutna till våra skyddade områden. Exempel på det är slåtter och bete av hävdade marker och frihuggning av grova träd. Förvaltaren har dessutom till uppgift att se till att det finns informationstavlor och att anordningar som t ex fågeltorn, stigar och spänger finns och fungerar bra för besökare i områdena. Här ingår även arbetet med att anpassa utvalda områden för personer med funktionshinder.

I förvaltning ingår även fastighetsförvaltning för de reservat där staten är fastighetsägare. Det kan exempelvis handla om underhåll av byggnader, bryggor, vägar och upprätta arrende- och nyttjanderättsavtal. Skötseln av skyddade områden finansieras med särskilda medel som Naturvårdsverket fördelar mellan länen.

Natura 2000

Varje Natura 2000-område har en bevarandeplan. För samtliga Natura 2000-områden är Länsstyrelsen ansvarig för att de utpekade värdena bevaras och att upprättade bevarandemål uppnås.

Länets reservat indelade i tre distrikt

Från och med den 1 januari 2009 är Länsstyrelsens förvaltning av de statliga naturreservaten i Örebro län indelad i tre distrikt. Norra distriktet omfattar reservaten i kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Östra distriktet omfattar reservaten i kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Örebro. Västra distriktet omfattar reservaten i kommunerna Degerfors, Karlskoga, Laxå och Lekeberg.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Örebro län
Naturskydd
701 86 Örebro

Telefon: 010-224 80 00
E-post: orebro@lansstyrelsen.se

Våra medarbetare