Trolldalen och Vargkitteln

I sprickdalen där Trolldalen och Vargkitteln ligger forsade en mäktig isälv fram när inlandsisen smälte för 10 000 år sedan.

Vattnet slipade dalsidans kanter och satte snurr på stora stenar, som borrade sig rakt ner i berget och bildade så kallade jättegrytor. De branta dalsidorna är klädda av gammal skog med många sällsynta mossor, lavar och svampar.

Sprickdalen Östra Trolldalen

Naturreservaten Trolldalen och Vargkitteln är delar av samma sprickdal, Östra Trolldalen. Sprickbildningen uppstod redan när Kilsbergen bildades för flera miljoner år sedan. Men det var först vid den senaste istiden, för omkring 10 000 år sedan, som Östra Trolldalen fick sina dramatiska och säregna former.

Forsande vattenmassor

När inlandsisen började smälta bildades en stor sjö i Kilsbergen. Vattnet fortsatte mot havet genom dalen, där de forsande vattenmassorna slipade berg och block på sin väg. En del av de stenar som den mäktiga isälven spolade med sig genom Östra Trolldalen hamnade vid en dåtida havsstrand som idag ligger i naturreservatet Lövbrickan. Det finkorniga materialet, sand och lera, fördes vidare ut i havet och sedimenterade på den havsbotten som senare skulle bli den bördiga Närkeslätten.

Vattnets krafter gör hål i berget

Jättegrytorna är de mest säregna spåren efter smältvattnets framfart i Östra Trolldalen. De har bildats av stenar som börjat rotera och virvla runt av vattenmassornas kraft. Resultatet har blivit stora hål rakt ner i berggrunden. Ibland kan man se borrstenen ligga kvar på botten av grytan. En av områdets mest kända och sägenomspunna jättegrytor kallas Trollgrytan och ligger i Trolldalens naturreservat.

Svalt och fuktigt

I Trolldalens naturreservat är sprickdalen smal. Trolldalen är känt för de spännande isformationer som bildas i ravinen om vintern. Dalsidorna kläs av en åldrig granskog som är nästan opåverkad av skogsbruk.  I skogen är det fuktigt, skuggigt och gott om döda träd – en perfekt miljö för många ovanliga mossor, lavar och svampar. På liggande, döda granstammar växer den sällsynta svampen ullticka. Skogstrappmossa och vedsäcksmossa är två ovanliga mossor som också trivs på murkna granlågor.

Dödisgropar

Naturreservatet Vargkitteln har fått sitt namn av ännu en välkänd jättegryta i Östra Trolldalen. Andra spår efter inlandsisens är de dödisgropar som ligger i södra delen av reservatet. De har bildats av stora, kvardröjande isblock, som överlagrats av grus och sten. När isblocken till sist smälte undan bildades gropar där isblocken legat.

Orörda skogar

Större delen av skogen i Vargkittelns naturreservat är tydligt påverkad av skogsbruk men längs de svårtillgängliga dalsidorna i reservatets norra del står orörd granskog med inslag av björk och asp. Bitvis är marken så näringsrik att kräsna ädellövträd som lind och alm kan bilda små bestånd. Blåsippa, trolldruva och vårärt skvallrar också om god tillgång på näring.

Avstängd stig i Vargkitteln

Stigen söder om rastplatsen i Vargkitteln är delvis täckt av nedfallna träd. Det finns också stående döda träd längs denna stig som riskerar att falla. Stigen är därför avstängd tillsvidare och vi hänvisar till den västra stigen.


 

Vägbeskrivning

Från Frösvidal, som ligger ca 1 mil nordväst om Örebro, följ skyltning mot Gårdsjötorp. Håll vänster i första korsningen och höger i grustaget och kör ytterligare några kilometer. Parkera vid Igeltjärn. Trolldalen: Vandra från p-platsen 1,5 km fram till reservatet som ligger på vänster sida. Vargkitteln: Vandra från p-platsen, samma väg som ovan, knappt 1 km fram till reservatet som ligger på höger sida.

I naturreservatet Trolldalen är det inte tillåtet att:

 • göra åverkan på markytan,
 • störa djurlivet,
 • plocka blommor, lavar eller vedlevande svampar eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten,
 • utföra ristningar på torrträd eller bark eller att skada lågor,
 • göra upp eld,
 • tälta,
 • framföra motordrivet fordon eller cykla,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår,
 • utan länsstyrelsens tillstånd bedriva insamling av insekter eller andra evertebrater.

I naturreservatet Vargkitteln är det inte tillåtet att:

 • bortföra eller skada döda träd eller träddelar,
 • göra upp eld annat än på anvisad plats.

 

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 

 

 Fakta

Bildade: Trolldalen 1997, Vargkitteln 2006

Areal: Trolldalen 18 hektar, Vargkitteln 29 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Området ingår i EU-näverket Natura 2000

 Beslut och skötselplan Trolldalen  (pdf)

Beslut och skötselplan Vargkitteln (pdf)