Kvismaren

Kvismaren är en av Mellansveriges viktigaste häckningsplatser för våtmarksfåglar. Det är också en viktig rastplats för många fåglar på flyttning under vår och höst. Området finns i dag med på FNs lista över internationellt värdefulla våtmarker.

Före sjösänkningen 

Innan Hjälmarens yta sänktes i slutet av 1800-talet var Östra och Västra Kvismaren två grunda sjöar. Enligt den gamla häradskartan från 1860-talet utgjorde strandängarna runt sjöarna vidsträckta slåttermarker. Kanske betade kor även strandängarna efter slåttern. Sjöarna utnyttjades även för jakt, fiske och vasstäkt.

Erik Rosenbergs upptäckt

När Hjälmaren sänktes med en och en halv meter började sjöarna sakta att växa igen. Bladvassen intog de forna klarvattenytorna, och när ornitologen Erik Rosenberg under 1920-talet ”upptäckte” området var det redan starkt igenvuxet. De årligen återkommande översvämningarna fick man bukt med under 1950-talet, då området vallades in och Kvismare kanal rätades ut.

Restaurering av sjöarna

I dag har människan genom aktiva naturvårdsinsatser återskapat delar av Kvismaren. Bladvassen är bortfräst och vattenståndet regleras för att efterlikna naturliga nivåskillnader. Kvismaren är ett stort område med många observationsplatser, vandringsleder och fågeltorn. Öby kulle är basen i området. Här finns toalett, grillplats och en informationsstuga som brukar bemannas under vårhelger.

Stora mängder ormar

Vid Öby kulle kan också stora mängder snok och huggorm ses när de under de första varma vårdagarna letar sig fram från sina övervintringshålor djupt inne i den frostfria kullen. Efter parning söker de sig ut i landskapet.

Våtmarkernas fåglar

Från Öby kulle leder en stig mot Rysjön, där plattformar och fågeltorn ger möjlighet att se fåglarna på nära håll. I Rysjön häckar bland annat snatterand, årta, svarthakedopping, gråhakedopping och skedand. I bladvassbältena häckar rördrom, skäggmes, trastsångare och brun kärrhök. Från Öby kulle leder också en vandringsled via Västra Fågelsjön till Östra Fågelsjön och Åslaholmen.

Naturreservatet Sörön

Längre bort ligger naturreservatet Sörön, som med sin imponerande ek- och almskog drar till sig många hålhäckande fågelarter och sångare. Sörön var före sänkningen av Hjälmaren i slutet av 1800-talet en ö. Besök gärna Sörön under våren, då ett hav av vitsippor blommar. De ytor som i dag betas är den tidigare åkermarken. Här finns många spår efter det gamla odlingslandskapet, som husgrunder, jordkällare, stenmurar och odlingsrösen.

Hästsvans och kalmus

I våtmarkerna finns flera ovanliga växtarter som trivs i den näringsrika slättsjön. Några exempel är smalbladigt kaveldun, hästsvans, vattenaloë och kalmus. Området hyser också många trollsländearter.

200 fågelarter varje år

Varje år ses omkring 200 fågelarter i området. Flera av dem är sällsynta, med mer eller mindre återkommande gäster som aftonfalk, busksångare, kornknarr, vaktel, dubbelbeckasin, turturduva, vassångare, lappsparv, havsörn och pilgrimsfalk. Kvismaren är en viktig rastlokal för bland annat tranor och gäss. Under höstkvällarna flyger stora flockar gäss och tranor in i området för övernattning, och det är ett urtidslikt, magnifikt skådespel att höra och se tusentals fåglar gå ner för landning i skymningen.

Internationellt värdefullt Ramsarområde

Sverige har utsett Kvismaren som ett Ramsarområde. Ramsarkonventionen är ett internationellt avtal med syfte att uppnå bevarande och hållbart nyttjande av våtmarker. De länder som undertecknat konventionen ska bland annat utse de mest värdefulla våtmark- och vattenmiljöerna i landet som Ramsarområden och se till att de bevaras.

Tillgänglighet

I Kvismaren finns flera tillgängliga utsiktstorn: vid Löten, Rysjön och Killingemaden (Ormkullaplattformen). En hårdgjord stig leder fram till tornet vid Löten medan vägarna fram till tornen vid Rysjön och Killigemaden (Ormkullaplattformen) är gräsbevuxna. Vid Öby kulle finns tillgängliga toaletter och en hårdgjord stig utmed södra sidan om kullen, där man under våren kan spana efter ormar.

Vägbeskrivning

Reservatet ligger ca 14 km sydost om Örebro och ca 14 km öster om Kumla. Reservatet kan nås från flera olika håll. Skyltar finns vid riksväg 52 mellan Kumla och Odensbacken samt efter väg 207 mellan Örebro och Odensbacken. Huvudentrén finns vid Öby kulle, centralt i reservatet.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada mark eller växtlighet t ex genom grävning eller blomplockning
  • störa djurlivet
  • parkera på annat än särskilt angivna platser
  • använda båt eller kanot inom reservatet
  • tälta, göra upp eld och framföra motorfordon inom reservatet annat än på särskilt anvisade platser vid Öby kulle
  • störa betesdjuren
  • medföra okopplad hund

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 

 

 Teckentolkad information

Länk till teckenspråksfilm på youtube om Kvismaren

 Fakta

Bildat år: 1978, utvidgat 1979, 1981, 1982 och 1996

Areal: 732 hektar

Markägare: Naturvårdsverket och enskilda

Förvaltare: Örebro kommun

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 5565 kB)

Logga Ramsar 

Området ingår i den globala naturvårdskonventionen Ramsar