Grundholmarna

Grundholmarna och Fåran i Hjälmaren utgör ett avsnitt av en mäktig rullstensås och är helt uppbyggda av sand, sten och grus

Fåran består av två öar som är sammanbundna med en cirka 100 meter lång vegetationslös grus- och sandrevel. Revelns läge varierar beroende på från vilket håll det blåst mest under den senaste tiden. Grundholmarna består av fyra mindre öar av vilka tre är förbundna med 60–70 meter långa revlar. Den fjärde ön – Stallgården – saknar landförbindelse med de övriga öarna. Grus- och sandrevlarna ligger vid högvattenstånd i Hjälmaren helt under vatten, medan man vid normalvatten kan vandra torrskodd på de smala revlarna från den ena ön till den andra.

Landvinningsmark

I slutet av 1800-talet sänktes Hjälmarens yta med över en meter. Före sjösänkningen nådde endast de högsta delarna av Fåran och Grundholmarna ovan vattenytan. På Fåran kan den gamla strandlinjen tydligt urskiljas som en stenblockig kant, framför allt längs de båda öarnas östsida. Av Grundholmarna nådde endast den norra och den mellersta av öarna över vattenytan. Dessa delar består i dag av stenblockssamlingar där allt finkornigt material genom århundradens vågverkan svallats ut och avsatts på sjöbottnen. Huvuddelen av Grundholmarna och stora delar av Fåran består alltså av landvinningsmark efter Hjälmarens sänkning.

Sex kilometer sandstrand

Nära sex kilometer av åsöarnas sand- och stenstränder är helt fria från bladvass och annan vegetation och är därför utmärkta badstränder. De för bad mest utnyttjade strandområdena är Yttre Fårans östsida och Inre Fårans västsida samt östsidan på den nordligaste av Grundholmarna.
Åsöarnas fina badsträckor är unika för Hjälmaren, vars öar på grund av sjösänkningen vanligen har steniga och gyttjiga stränder med tät och ogästvänlig vegetation.

”Gotlandsskog”

Stora delar av främst Fåran är bevuxna med en ängsartad tallskog med gräs och örter, vilket starkt påminner om den gotländska tallskogen. Inom andra delar dominerar lövskog, främst björk, asp och al. De äldsta träden på öarna är de grova och knotiga lindar som förekommer på öarnas högst belägna punkter och som före Hjälmarens sänkning utgjorde öarnas dominerande vegetation.

Strandskata och fisktärnekoloni

Öarnas långgrunda sandstränder är under höst och vår mycket omtyckta rastplatser för flyttande vadarfåglar och tärnor. På den lilla ön Stallgården finns sedan länge en fisktärnekoloni. Här häckar också bland annat vigg, storskrake och strandskata. Alla dessa arter gynnas av att ön är fri från träd. Man kan även se storskarv. Både Fåran och Grundholmarna har fram till 1960-talet nyttjats för fårbete. Skogen på öarna har sedan dess bibehållit en relativt öppen karaktär. Skötselinsatserna i reservaten begränsas till att hålla stigar framkomliga och badstränder fria från igenväxning samt till att hålla ön Stallgården fri från träd och buskar. Skogsvårdsstyrelsen har, som skötselförvaltare, ansvar för anläggningar och återkommande skötselåtgärder.

Tältning högst två dygn

För att fler besökare ska kunna nyttja reservatet och för att undvika förslitning av mark och vegetation har Länsstyrelsen fastställt att tältning får ske högst två dygn och då endast på Norra Grundholmen och Yttre Fåran. I anslutning till tältningsområdena finns toaletter och sopkärl i så kallad sopmaja. På norra delen av Fåran finns en bostadsfastighet med angränsande tomtmark. Tomtmarken kan passeras på östra sidan.

Landstigningsförbud på ön Stallgården

För att skydda fågellivet på den sydligaste ön av Grundholmarna, Stallgården, har Länsstyrelsen fastställt förbud att beträda ön under tiden 1 april–15 augusti.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • medvetet störa djurlivet, ta med okopplad hund eller annat lösgående djur
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • ta frö och att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar
  • beträda ön Stallgården under tiden 1 april till 15 augusti
  • tälta annat än på anvisad plats och under längre tid än två dygn
  • göra upp eld under tiden 1 april till 1 oktober, annat än på anvisade platser
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning
  • på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare, musikinstrument eller liknande
  • lämna skräp efter dig


 Fakta

Bildat år: 1975 Grundholmarna, 1976 Fåran

Areal: Grundholmarna 5 hektar, Fåran 11 hektar

Markägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut (pdf 622 kB)

 Skötselplan (pdf 363 kB)

 

Faktablad Grundholmarna

Grundholmarna (pdf) 630 kB

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight