Salboknös

Salboknös ett av länets mest säregna naturreservat, beläget mellan Hällefors och Kopparberg. I reservatet finns en mäktig blockbrant med 500-åriga tallar. Vid foten finns grandominerade gammelskogar i mosaik med myrar och bäckar. 
 

Kärnan i reservatet är en cirka 40 meter hög klippvägg och nedanför denna ett knappt 2 hektar stort, dalformat blockområde. Salboknös blockbrant är det främsta exemplet av sitt slag i länet.

Länets äldsta tallar?

Under 1480-talet började några av de än idag levande tallarna att växa under Salboknösens stup. Med en ålder på över 500 år är de med stor sannolikhet bland de äldsta i länet. Tallskogen i Salboknös blockbrant är möjligen Örebro läns enda av människan riktigt opåverkade urskog.

Den övervägande delen av skogen i reservatet består av barrskog. I fuktiga stråk växer gransumpskog, på berg och i steniga partier finns hällmarkstallskog och på de friska markerna hittar du granskog. Spår av tidigare skogsbränder syns ibland på en äldre tallstubbar, de är då svarta och svedda i kanterna.

Mäktig blockbrant

Den mäktiga blockbranten under Salboknösens sydvästra stup är ett bra exempel på hur berggrunden genomkorsas och förändras av sprickbildningar och hur denna påverkan kan skapa mäktiga bergs- och blockformer. Salboknösen ligger i en skärningspunkt mellan två spricksystem som dominerar traktens geologi. En sådan här mäktig blockbrant nedanför ett tydligt bergsstup brukar av geologer kallas "talusbrant", "taluskägla" eller bara "talus". En talusbrant uppstår då klippblock bryts loss från stupets övre delar och faller ned för berget. De tyngsta blocken faller i regel längst ned.

Större delen av klippblocken i branten har troligtvis brutits loss ur det spruckna berget av inlandsisen, då den drog fram över Salboknösen som en stor hyvel. Spår från detta kan ses i vissa block, där isräfflor fortfarande finns kvar. Med alla sannolikhet växer talusbranten än idag i och med att block lossnar från berget i samband med de kraftiga temperaturväxlingar som kan uppstå under snösmältningen.

Växter och djur

En av de fåglar du kan se eller höra när du besöker Salboknös är korpen. Korpen häckar i branterna och flyger ofta ovanför berget eller sydvästbranten. Andra fåglar som besöker området är fiskljuse, större hackspett, spillkråka, tretåig hackspett, sparvuggla och pärluggla. Du kan även se andra rovfåglar cirkla omkring ovanför blockområdet på den termik (varm luft som stiger upp och hjälper fåglarna att få höjd) som bildas där.

Skogen i reservatet är på sina ställen mycket gammal och man har hittat flera rödlistade lavar i den. Två lavar som trivs i reservatet är lavarna violettgrå tagellav, en hänglav som växer på barrträdsgrenar, och aspgelélav, en grönsvart bladlav som oftast växer på barken av gamla aspstammar. Den sällsynta och vackra lunglaven växer sparsamt på sälg och aspar. Fläckporing, en mycket sällsynt svamp med en ljusgul färg med svagt bruna fläckar, växer på gamla fallna tallar.

Historiska spår i reservatet

Tydliga spår efter kolning finns på flera ställen vid Salboknös. Lämningen efter den utrivna kolmilan (kallas så efter att den är tömd på kol) består oftast av en cirkelrund svag upphöjning i marken, c:a 5 – 8 meter i diameter, ibland större.

Visa hänsyn och var försiktig!

Den blockrika branten vid Salboknösens sydvästsida gör området svårtillgängligt för människor och ger därför ett utmärkt skydd för djur som inte vill bli störda. På grund av detta är det väldigt viktigt att du visar hänsyn när du besöker reservatet under perioden februari till och med maj. Du bör inte besöka det blockrika området i sydväst under denna period.

Tänk även på risken för skador, det är lätt att halka eller trilla mellan blocken i rasbranten. Var försiktig och undvik helst att gå i blockhavet.

Vägbeskrivning

Från Kopparberg, åk mot Hällefors. Efter exakt 10 km från Kopparbergs järnvägsstation går en liten skogsväg till vänster.

OBS: Reservatet bildades 2004. Led och skylt ska iordningställas de närmaste åren.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar,
  • göra upp eld
  • bedriva bergsklättring i brant och blockhav annat än för tillfällig förflyttning.


 Fakta

Bildat år: 2004

Areal: 73 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1390 kB)

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight