Liaskogen

Naturreservatet Liaskogen ligger mellan byn Lia och sjön Väringen och är en av länets mest värdefulla sumpskogar. Det flacka området präglas av en mosaik av lägre fuktiga partier och högre belägna holmar av fastmark.

Skogen domineras av lövträd, främst klibbal, därefter glasbjörk och asp, men här finns även inslag av gran på fastmarksholmarna.

Översvämningar

Reservatets skog uppkom huvudsakligen efter en sjösänkning i slutet av 1800-talet och är cirka 90 år. De äldsta träden är cirka 140-åriga tallar, granar och aspar, som finns på de kullar som före sjösänkningen var öar i Väringen. Särskilt värdefulla ur biologisk synvinkel är de gamla jätteasparna. Att lövträd dominerar beror på att granen inte tål längre tids översvämning, vilket inträffar vissa år. Perioder utan översvämning ökar inblandningen av gran. År 1977 ägde den senaste stora översvämningen rum. Då dog även björkarna av dränkning och det gav vedlevande insekter några gyllene år som även gynnade hackspettarna i Liaskogen.

Fåglar, lavar, mossor och svampar

Liaskogen är efter sjösänkningen och en tids skogsbete nästan helt opåverkad av modernt skogsbruk. Här finns därför en stor andel lövträd och rikligt med döda och döende träd. Detta gynnar många djur- och växtarter som kräver livsmiljöer som finns i den sällsynta naturskogen. I området trivs bland annat fåglar som mindre flugsnappare och flera hackspettsarter, som mindre hackspett, gröngöling och spillkråka. Den i Sverige nästan utrotade vitryggiga hackspetten hade här ett av sina sista fästen, innan den dog ut från länet i slutet av 1980-talet. (”Vitryggen” försvann som en följd av skogsbrukets effektiva sanering av lövträd i länets skogar.) I sjön Väringen kan man få se fiskgjusen fiska.

I reservatet växer många ovanliga lavar, mossor och vedsvampar, bland annat ljunglav, västlig njurlav, asphättemossa, fällmossa samt ullticka och brandticka. Från parkeringen till reservatet är det 800 meter. I Liaskogen finns en 2 kilometer lång stig. Halvvägs finns en rastplats vid stranden av Väringen.

Vägbeskrivning

Skylt finns mot reservatet från vägen mellan Frövi och Ervalla, strax väster om Frövi.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • plocka mossor, lavar och vedlevande svampar
  • köra motorfordon eller cykla
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • tälta
  • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår

 


 

 

 Fakta

Bildat år: 1998

Areal: 83 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1538 kB)

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight