Ugglehöjden

Ugglehöjdens skogar består av tallklädda hällmarker och fuktiga granskogar. Här finns myrar, tjärnar och stora stenblock. Skogen är artrik och urskogslik, men det mest spännande inslaget är kanske den djupa Hjortelgrottan.

Fasaskogen

Reservatet ligger i en del av södra Kilsbergen som är extremt rik på stora stenar och block. I folkmun kallas trakten för Fasaskogen. Den storblockiga terrängen gör att skogsmaskiner haft svårt att komma fram. Skogen är därför relativt opåverkad av skogsbruk och har tydliga drag av urskog, med stor åldersvariation, många gamla träd och mycket död ved.

Sällsynta svampar och lavar

Flera arter som har svårt att klara sig i den vanliga, brukade skogen har funnit en fristad i reservatet. På multnande granstammar växer svamparna ullticka och gränsticka. På gamla aspar kan man hitta ovanliga lavar som lunglav och västlig njurlav. Och på en beskuggad klippvägg i reservatet finns brun skärelav på den ena av endast två kända växtplatser i hela landet.

Hjortelgrottan

Hjortelgrottan är en spricka i berggrunden som sträcker sig åtta meter in i berget. Takhöjden är närmare fyra meter. Längst in finns en tvärgång som delvis är möjlig att gå in i. Grottan ligger väster om Hjortelmossen och nås från en markerad stig från parkeringen. Tag med ficklampa, grottan är helt mörk! Hjortelgrottan är den näst största i södra Kilsbergen efter grottsystemet i Jätteberget, som ligger en dryg mil sydväst om Ugglehöjden.

Storskogens fåglar

Tjäder, järpe, pärluggla och sparvuggla är några av de fåglar man kan stöta på i reservatet. Den goda tillgången på asp och andra lövträd gynnar olika hackspettar. Förutom större hackspett och spillkråka förekommer både gröngöling och den sällsynta tretåiga hackspetten. Det stora lövinslaget beror på att området tidigare varit påverkat av skogsbrand.

Vägbeskrivning

Från Örebro, åk E 18 mot Karlskoga. Strax efter Leken, ta vänster mot Lillsjöstrand. Efter drygt 3,5 km, ta skogsväg till höger. Fortsätt omkring 3,5 km förbi Svinsjöstugan. Därefter finns skylt mot reservatet.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • göra åverkan på markytan
  • störa djurlivet
  • plocka blommor, lavar och vedlevande svampar eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
  • utföra ristningar på torrträd och bark eller skada lågor (liggande döda träd)
  • göra upp eld
  • tälta
  • köra motorfordon eller cykla

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 1953 (domänreservat), 1996 (naturreservat), utvidgat 2009

Areal: 148 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Området ingår i EU-nätverket Natura 2000

 Beslut och skötselplan (pdf 2257 kB)