Trystorps ekäng

Trystorps ekäng ingår i en av länets största sammanhängande ädellövskogar. Det är mark som använts av våra förfäder under hundratals år. Här har djur betat. Ängarna har slagits för att ge hö, och på flera håll i reservatet har det funnits små åkertegar.

Arbete pågår i reservatet

Under våren kommer vi att se över stigarna i reservatet – byta ut stigmarkeringar och förtydliga med bättre vägvisning. Även broar och spänger kommer att ses över. I samband med detta arbete tar vi bort några stigar vilket bland annat har att göra med att vildsvinen hittat in till naturreservatet. Vi har sett mer bök i Trystorp i år än tidigare år och för att klara av att hålla stigarna i bra skick drar vi ner på antalet för att mäkta med skötseln. Även nedfall från träden i form av löv och grenar gör att stigarna i Trystorp har ett rätt omfattande underhåll.

Rik flora under ekarna

Flera vandringsleder löper runt i området. Många informativa skyltar längs stigarna berättar om de blommor och träd som finns i reservatet. Det blir en lärorik vandring för många. Under ekarna täcker vitsippor marken under våren. Här har också lungörten en av sina främsta förekomster i länet. Andra växter som växer i lunden är blåsippa, trolldruva, vårärt, skogsvicker, hässleklocka, tvåblad, ormbär och liljekonvalj.

Parkrymlingar

Många växter har också spridit sig från odlingarna som funnits sedan 1600-talet på Trystorps gård. Den mest iögonfallande är solstjärnan, en meterhög växt med solrosliknande blommor. Andra parkrymlingar är akleja, toppklocka, krollilja, skogsförgätmigej och parksmultron.

Fågelsång

Många fåglar trivs i de gamla ekarna, till exempel större och mindre hackspett, gröngöling och spillkråka. Kattuggla och skogsduva är andra häckande arter, liksom stenknäck, bivråk och nötkråka. Ibland hörs också mindre flugsnappare i området. ”Gökotta” är en klassisk programpunkt för många naturskyddsföreningar. Trystorps ekäng är perfekt för detta. En tidig morgon med matsäck brukar ackompanjeras av flera ropande gökar från omgivningen.

Enorma ekar

Det är de stora ekarna som gett området dess namn, men ett lika anmärkningsvärt inslag i trädbeståndet är de stora lindarna. Ekförekomsten i området är inte lika stor som förr, vilket flera gamla stubbar vittnar om. Den grövsta eken finns i områdets mitt. Den mäter mer än 5,5 meter i omkrets och är över 400 år gammal.

Gammalt kulturlandskap

Området är en lövskogsbevuxen höjdsträckning uppbyggd av moränmaterial med rikligt med större stenar i ytan. Trystorps ekäng är en del av ett gammalt kulturlandskap där de många odlingsrösena nu ger de tydligaste spåren av gångna tiders odlarmöda.

Skötsel av naturreservatet

För att bibehålla områdets karaktär vårdas det enligt en skötselplan fastställd av Länsstyrelsen. Reservatet indelas i flera mindre skötselområden med för varje område angivna skötselåtgärder. Målsättningen för det täta lundparti som gränsar till p-platsen är fri utveckling mot ädellövurskog med ostörd konkurrens mellan buskar och träd. Endast stigarna kommer att röjas här. För övriga skötselområden omfattar åtgärderna oftast fortlöpande gallring samt årlig slåtter av öppna ytor.

Tillgänglighet

Parkeringen är lätt att åka på med rullstol. Här finns även en informationstavla, ett rastbord anpassat för rullstol samt en rymlig toalett som lätt nås med rullstol. Genom ekängen löper en cirka 400 meter lång hårdgjord stig. Stigen är kuperad och börjar med en liten backe. Du som åker rullstol kan behöva lite hjälp de första 50 metrarna. Utefter stigen finns 3 rastbord anpassade för rullstol. De anpassade rastborden rymmer 2 personer med rullstol vid varje gavel samt 4-6 personer sittande utmed bordens långsidor.

Tillgängliga anordningar besiktade och godkända 2016-03-28

Vägbeskrivning

Från E20 i höjd med Vretstorp, sväng av norrut mot Viby. Efter ca 4 km sväng vänster mot Kvistbro. Efter ca 3 km är du framme. Från Örebro: kör E18 västerut. Sväng av mot Fjugesta och fortsätt på väg 204 till Kvistbro. Tag vänster strax efter Kvistbro kyrka (skyltat Edsberg) och kör ca 1,5 km. Tag höger vid skylt mot Tångeråsa och följ denna väg i drygt 7 km. Skylt till reservatet finns strax söder om Trystorps gård. Matsäcksbord och parkering finns.

I reservatet är det inte tillåtet att:

 • störa djurlivet, till exempel genom att fotografera eller på annat sätt störa häckande fåglar
 • bedriva insamling av insekter
 • göra åverkan på markytan
 • plocka eller gräva upp blommor, svampar eller lavar
 • göra ristningar på bark eller döda träd
 • ta med okopplad hund eller annat lösgående djur
 • göra upp eld
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • köra motorfordon eller cykla annat än på anvisade vägar
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller liknande
 • på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta.


 

 

 Fakta

Bildat år: 1967, utvidgat 1998

Areal: 40 hektar

Markägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Området ingår i EU-nätverket Natura 2000

 Beslut (pdf 985 kB)

 Skötselplan (pdf 719 kB)

 Teckentolkning

Länk till teckentolkad film om naturreservatet Trystorps ekäng