Lekeberga Sälven

Halvannan kilometer från E 18 har Garphytteån och Lekhytteån grävt sig ner i sandlagren och skapat ett spännande öppet ravinlandskap. Så småningom flödar åarna ihop och rinner ut i Svartån. Lekeberga-Sälven ligger på gränsen mellan Lekebergslagen och Närkes slättbygd.

Under de år som gått sedan området var en havsvik efter inlandsisens tillbakadragande har åarna skurit sig ner i de lösa sand- och jordarter som avsatts här. Eroderingen, som det kallas, fortsätter än i dag. Lekeberga-Sälven har under många hundra år använts som slåtter- och betesmark. När området blev reservat 1974 hade det varit utan hävd i 30 år och var mycket igenvuxet. I dag är området åter betat och möter oss med sin skönhet alla tider på året. När man klättrar ner i ravinen är det lite som att komma in i en annan värld. Det enda man ser ovanför sig är himlen. Vardagens brus och ljud når inte hit ner.

Tomas Gustafson berättar om naturreservatet Lekeberga-Sälven

Geologi

Slättbygderna nedanför Kilsbergsbranten är uppbyggda av finkorniga sedimentjordar, bildade i en vik av det hav som täckte Närkeslätten fram till för 6 000 år sedan. De båda åarna Garphytteån och Lekhytteån har skurit sig ner i dessa lösa jordarter och bildat djupa raviner och slingor (så kallad meandring). Inbäddad i sedimenten finns en rullstensås som genomskurits av Lekhytteån.

Vattnets eroderande krafter påverkar hela tiden stränderna, och man kan se flera exempel på detta i reservatet, bland annat omkullfallna träd och nedrasade kanter efter skred. Ett annat exempel är de så kallade korvsjöarna, som bildas när ån skär rakt fram och en åslinga snörs av.

Gammal slåttermark

Ravinlandskapet har under flera århundraden utnyttjats som slåtter- och betesmark. Några områden i reservatet har lundkaraktär, men det de öppna hagmarkerna med enstaka dungar av lövträd dominerar. I vissa delar av de öppna betade hagmarkerna finns fortfarande flora kvar som gynnas av slåtter och bete, bland annat blåsuga, gökärt och vårbrodd.

Bäver och fåglar

Bävern har funnits inom Lekeberga-Sälven sedan 1930-talet. Överallt i reservatet finns spår efter bävrarna, till exempel stigar och fällda träd. Bland de fågelarter som är karaktäristiska för åpartierna kan nämnas gräsand, knipa, kungsfiskare, forsärla och vintertid även strömstare.

Lekebergslagen

Lekeberga-Sälven ligger i östra kanten av Lekebergslagen, en järnhanteringsbygd med mycket gamla anor. I reservatets nordvästra del har ett järnbruk, Lekebruket, legat. Det drevs under en kort tid på 1500-talet. Där stigen passerar lämningarna efter bruket står en informationstavla.

Naturstig

I reservatet finns flera markerade stigslingor. Längst i söder finns ett vindskydd och en eldstad vid Svartån.

Vägbeskrivning

Reservatet ligger ca 6 km norr om Fjugesta, intill Hidinge kyrka. Från E18 mellan Örebro och Karlskoga, sväng av mot Fjugesta och Lanna. Fortsätt mot Lanna i trafikplatsen. Efter ca 1,5 km, sväng höger mot Hidinge. Skylt finns till "Naturreservat" efter ytterligare ca 2,5 km, invid Hidinge kyrka. Parkeringen ligger ca 200 meter in på vägen.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • ta med okopplad hund eller störa betesdjur och det övriga djurlivet
  • fiska
  • plocka eller gräva upp blommor, bryta kvistar och skada levande eller döda träd
  • elda någon annanstans än vid anvisade eldstäder
  • tälta eller ställa upp husvagn

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 

 

 Fakta

Bildat år: 1974

Areal: 32 hektar

Markägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1482 kB)