Vargavidderna

Sväng av från E 20:s ständigt brusande trafikflöde söder om Laxå, åk åtta kilometer och du befinner dig plötsligt i länets glesast befolkade område; en riktig vildmark i det sydligaste hörnet av Örebro län.

I Vargaviddernas naturreservat finns vidsträckta myrar, storblockiga gammelskogar och den näringsfattiga sjön Gryten. Från parkeringen leder markerade stigar ut i området. En stig går ut på mossarna. På sviktande spångar vandrar du ut genom glesa tallbestånd med doften av skvattram stickande i näsan. 

Orrspel och galopperande hästar 

Framme vid Högskogs stormosse och Södra Åsmossen finns ett fint vindskydd och ett fågeltorn. Här spelar ett femtontal orrtuppar ogenerat under våren. Ljungpipare ropar sitt ödsliga läte, tranorna trumpetar och ljumma aprilkvällar kan man få höra dvärgbeckasinens spel, som låter som galopperande hästar. Ute på myrarna växer de västliga och i länet mycket sällsynta arterna myrlilja och klockljung, samt orkidén mossnycklar. Vintertid kan man ta en fin skidtur över myrarna och låta februarisolen värma ansiktet.

Sjö fylld av block

Gryten är en säregen sjö, med sina många stenblock som sticker upp ovan vattenytan. Över Grytens mörka vatten kan man få se fiskgjusen ryttla på jakt efter fisk. Även den omgivande skogen är fylld av stora flyttblock och blocksamlingar, vilka starkt påverkar landskapsbilden.

Skogsbrand

Den östra leden går runt sjön Gryten genom stora områden med gamla barrskogar, som i stort sett lämnats orörda de senaste hundra åren. Riktigt gamla träd finns dock bara i torvmark och svårframkomlig terräng. Skogsbranden är naturens egna sätt att föryngra skogen. Det finns spår efter flera skogsbränder i området. Vissa gamla tallar har överlevt fem skogsbränder under sin levnad. I övriga delar av reservatet finns en mosaik av olika skogstyper, från sumpskogar runt de stora våtmarkerna till väldoftande skvattramtallskogar på torvmarkerna och välskötta tall- och granskogar på fastmarken. Några av dessa kommer att brännas för att därefter lämnas till fri utveckling.

Spår av människa

Grytenområdet har brukats av människan i mer än 300 år. Detta har av naturliga skäl satt sina spår, särskilt i skogarna, som ägts av traktens stora järnbruk och därefter av storskogsbruket. I skogarna finns rester efter många kolmilor och tjärdalar. I området har träkolsframställningen varit intensiv och pågått ända in på 1940-talet. I närheten av reservatet ligger minnena av Högskogs gamla boställe, där en ovanligt stor tjärdal finns bevarad. Människorna här utnyttjade Högskogsmossen för slåtter i generationer ända in på 1900-talet. På kartor från mitten av 1800-talet ser man att det fanns inte mindre än tolv slåtterlador på mossen.

Om grusvägen till reservatet

Observera att ett aktivt skogsbruk pågår utanför naturreservatet, med tunga transporter som ibland påverkar vägens yta kraftigt. Spårig vägbana samt uppstickande stenar kan därför förekomma. Markägaren Sveaskog underhåller vägen med grovt väggrus med jämna mellanrum. Då vägen i huvudsak är till för skogsbruket hålls inte samma standard som det allmänna vägnätet. Som bilburen besökare måste du själv bedöma om du och ditt fordon klarar av färden till naturreservatet utan skador eller faståkning.

Vägbeskrivning

Rekommenderad väg till Vargavidderna: Strax norr om Finnerödja, ta av norrut från E 20 (vid vägskylt Vargavidderna) och kör mot Trehörningen. Drygt 1 km efter Trehörningen (vid Torpstället), sväng vänster och sedan vänster igen efter 30 m. Fortsätt sedan drygt 2 km fram till parkeringen.

I reservatet är det inte tillåtet att:

 • göra åverkan på markytan
 • störa djurlivet
 • plocka blommor, lavar och vedlevande svampar eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
 • utföra ristningar på torrträd och bark eller skada fallna träd
 • göra upp eld annat än på angivna eldplatser
 • tälta
 • köra motorfordon eller cykla
 • använda båt eller kanot under tiden 1 april–31 juli
 • fiska annat än med spö och från land eller från is
 • sätta upp tavla, plakat, skylt, inskrift eller liknande
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
 • bedriva insamling av insekter eller andra ryggradslösa djur utan Länsstyrelsens tillstånd

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 

 

 Fakta

Bildat år: 1999 Areal: 494 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Området ingår i EU-nätverket Natura 2000

 Beslut och skötselplan (pdf 1806 kB)

 NATURliga möjligheter

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten.

 

Läs mer om projektet NATURliga möjligheter.