Lobergshöjden

Utsikt över barrskog. Foto: Emil Pagstedt Andersson
Under lång tid har skogen utvecklats fritt utan ingrepp av människor – de äldsta träden stod här redan under 1600-talet. Ta dig genom skogen upp på bergsryggens krön och njut av den milsvida utsikten!

Reservatet består av gammal skog som ligger i västsluttningen och på toppen av en bergsrygg. Här finns höga naturvärden som är knutna till nordlig skog, den rikliga förekomsten av död ved och hög luftfuktighet.  

Snörikt

De flesta gamla barrträden är mellan 110 och 200 år men det finns också enstaka jättetallar som har uppemot 300-350 år på nacken. Många av granarna har brutna toppar vilket beror på att det kommer mycket snö om vintrarna.  

Lavar & mossor

Skogen är hemvist för ett stort antal ovanliga och krävande arter. Det rör sig framförallt om lavar som är beroende av ren och fuktig luft och en lång trädkontinuitet. Bland annat förekommer norsk näverlav som epifyt, det vill säga att den här växer på träd och inte på sten. Att den lever på trä är ovanligt i Örebro län. En annan sällsynt art är skogstrappmossa som trivs på murkna granlågor.  

Blöta marker

Det fuktiga klimatet beror bland annat på topografin, den rika förekomsten av stora stenblock och på allt vatten som finns i skogen. I en mindre dalsänka hittar du den lilla myren Harflyet och i en markant dalgång nedanför sluttningen ligger ett myrdråg, Märrsprängardråget. Bäcken som rinner genom dalgången avvattnar tjärnen Märrsprängaren.  

Äldre tider

Det är länge sedan människor kom hit för att hugga ved för kolning, men än syns en välbevarad äldre häststig som sträckvis löper parallellt med Märrsprängardråget. Kolade tallstubbar och träkol i rotvältor syns här och var och visar att skogen på Lobergshöjden har brunnit vid upprepade tillfällen.

Vägbeskrivning

Naturreservatet Lobergshöjden ligger i Karlskoga kommun, ca 6 km väster om Karlsdal. Från Karlskoga, kör norrut på väg 243 i ca 13 km och sväng sedan av åt vänster och kör vidare norrut mot Karlsdal som du passerar. Efter drygt 7 km, vid Tvärådammen, svänger du vänster och kör mot sydväst i ca 5 km. I höjd med Lobergstjärnen svänger du vänster och efter ca 300 meter går en liten väg in till höger som slutar med en vändplan. Därifrån återstår ca 150 m promenad åt nordväst.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla eller rida,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2009

Areal: 40,1 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1595 kB)

 Content Editor