Gällsjöhöjden

Gammelskogen på Gällsjöhöjden har stått orörd under lång tid. Grova tallar och åldriga granar med spår efter tretåig hackspett bidrar till känslan av vildmark. Här finns också gott om tjäder.

På Gällsjöhöjden har det knappast bedrivits något skogsbruk alls sedan arbetshästen försvann ur skogsbruket. Stora delar av skogen är 100-200 år gammal. Eftersom skogen fått sköta sig själv har den utvecklat tydliga drag av naturskog. Inslaget av äldre, senvuxna granar är stort och flera tallar är närmare 350 år. Det finns också gott om stormfällda träd och högstubbar, vilket gynnar olika vedlevande arter. I reservatet kan man bland annat hitta stjärntagging, en sällsynt svamp som växer på undersidan av fuktiga och murkna granlågor.

Bland fåglarna på Gällsjöhöjden finns många typiska storskogsarter, däribland tjäder som har en stark stam i området. Här häckar också tretåig hackspett, en ovanlig art som ställer höga krav på sin livsmiljö och endast påträffas i naturskogar med döda träd. Den lämnar typiska spår efter sig i form av hackmärken i band runt trädstammarna, så kallade drickringar.

Gällsjöhöjdens högsta punkter når närmare 300 meter över havet och den lilla Fjälltjärnen är en av Karlskogas högst belägna tjärnar. Skogen på höjderna är gles, med smalkroniga granar och toppbrutna träd, vilket beror på ett bistert klimat med snörika vintrar. Det stora inslaget av mossar, myrstråk och sumpskogar bidrar till hög luftfuktighet, vilket gynnar många ovanliga lavar. I reservatet växer bland annat norsk näverlav, en mycket sällsynt art som kräver orörd skog med hög och jämn luftfuktighet.

Bortsett från ett par äldre gränsmärken är det ont om kulturlämningar inom reservatet. Däremot har det legat mindre torpställen strax utanför. Norr om Lilla Gällsjön finns lämningar efter torpen Gällsjön och Pyrbo. Här ligger också Pyr-Brittas källa, en hälsokälla med lång tradition i trakten.

Vägbeskrivning

Gällsjöhöjden är beläget 16 km NNO om centrala Karlskoga, 4 km nordväst om Karlsdal och 1 km söder om Stora Gällsjön i nordligaste delen av Karlskoga kommun.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • Bortföra eller skada döda träd eller träddelar

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2007

Areal: 291 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut (pdf 215 kB)

 Skötselplan (pdf 63 kB)

Faktablad Gällsjöhöjden

Gällsjöhöjden (pdf) 660 KB