Flatlandsmossen

Mosstäckt mark i skog med liggande döda, övermosade trädstammar. Foto: Lars Jansson
Flatlandsmossen bjuder på varierande natur med både torra hällmarker, sprickdalar, branta klippväggar och en mosaik av fuktiga marker. I våra dagar verkar naturen vara orörd och enslig men gamla stubbar, övervuxna kolbottnar och torpet Villingskullens jordbruksmarker minner om gamla tiders vedermödor.

I norra delen av reservatet finns blockrika sprickdalar med lodräta klippväggar medan det uppe på bergåsarna växer gammal barrskog på torra hällmarker. Längre söderut tar själva Flatlandsmossen vid.  

Sumpiga sprickdalar

I sprickdalarna är skogen delvis sumpig och det råder hög luftfuktighet. Från de gamla granarna hänger härvor av garnlav som skapar en trolsk stämning. Garnlav är en gulgrå hänglav med trassligt växtsätt som i gynnsamma fall kan bli meterlång. Här och där finns döda stående eller omkullfallna träd s k lågor. På stammarna växer olika vedlevande svampar. Köttickan bryter ner döda granar och trivs där granskogen är riktigt gammal och har konstant hög luftfuktighet.  

Trivs i gamla skogar

De gamla träden lockar också till sig hackspettar som den tretåiga – här är det lätt att hitta föda och hacka ut bohål. En blomma som är typisk för gamla skogar är den lilla orkidén knärot. Trots att den hör till Sveriges vanligaste orkidéer förbises den lätt. Undersöker man den på närmare håll syns det att de små blommorna är håriga och sitter i ett vridet ax.  

Mossen

I södra delen av reservatet tar själva Flatlandsmossen vid med en mosaik av myrmarker och fastmarksholmar med äldre tallskog. Kring mossen finner man reservatets äldsta tallar, men även en del äldre gran. Mossen är i stort sett opåverkad av människors ingrepp och har inte förändrat utseende nämnvärt – här ser du en uråldrig naturtyp.

Vägbeskrivning

Naturreservatet Flatlandsmossen ligger i Karlskoga kommun, ca 10 km sydost om tätorten Karlskoga. Från Karlskoga, kör E18 österut i ca 8 km. Strax efter Villingsberg ta nästa avtagsväg till höger. Efter ca 9 km tar vägen slut och där finns en informationsskylt om natureservatet.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2009

Areal: 115 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1738 kB)

 Content Editor

 Naturturism