Djupa dalen

Här möter du en markant dalgång med omväxlande gammelskog och ungskog på dalsidorna. I en bäck på dalens botten återfinns den unika Djupadalsöringen och både hackspettar och skogshöns som järpe och tjäder trivs i markerna.


Foto: Thomas Karlsson

Reservatet bjuder på höga naturvärden som är kopplade till opåverkade vattendrag och den gamla skogen med lång kontinuitet av lövträd. Kombinationen av vatten, mycket död ved samt en hög och jämn luftfuktighet skapar förutsättningar för en rik biologisk mångfald.  

Våta förhållanden

I den sydöstra delen hittar du myrar och sumpskogar med träd i 140-årsåldern. Våtmarkerna skapar ett gynnsamt mikroklimat för framför allt ovanliga kryptogamer. Norsk näverlav växer på dalens klippor medan garnlav föredrar gamla träd.  

Vattenblänk

Det är mödan värt att ta sig längst ner i dalen. Här och där glimtar det till av små trolska tjärnar och kanske hör du porlandet av Dypottsbäcken. Vattnet i bäcken kommer från en myrgöl med kristallklart källvatten, som har fått det missvisande och föga smickrande namnet Dypotten.  

Bergslagsfisk

Bäcken är lek- och uppväxtmiljö för Djupadalsöringen – en ortsegen öringstam som har sin hemvist i de nedströms belägna Djupadalstjärnarna. Öring var förr en typisk fiskart för Bergslagens näringsfattiga skogsvatten, men höll på att försvinna på grund av försurning och det moderna skogsbruket. I dag är öringsbeståndet i Djupadalen såväl rikt som unikt och en genetisk resurs när man vill återinföra fisken i liknande vatten.  

Bränder i mängder

Skogen är en del av Finnekroken, ett vidsträckt skogsområde mellan Karlskoga och Grythyttan. Trakten har ofta varit utsatt för bränder; från slutet av 1400-talet till början av 1800-talet brann det inte mindre än 31 gånger i den övre delen av reservatet! Brandspår finns på många håll och syns främst i form av grova kolade tallstubbar.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2009

Areal: 57,6 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1661 kB)

 Content Editor

​Djupa dalen (pdf, öppnas i nytt fönster)