Verkanäset

Verkanäset ligger i en storslagen skärgårdsnatur med vacker utsikt över Vättern.

Området kännetecknas av knotig och vindpinad tallskog och karga hällar med strandväxter som klarar den tuffa skärgårdsmiljön. Här har den vitkindade gåsen en av sina få häckningsplatser i länet.

Sprickdalslandskapet

Strandpartierna i Hargeområdet kännetecknas av uppspruckna bergsryggar utsträckta i nordsydlig riktning med mellanliggande sprickdalar. Verkanäset är av en av dessa markanta bergsryggar, som i form av en udde sträcker sig långt ut i viken mellan Hargebyn och Hargemarken.

Spåren efter människan

Närheten till vatten gjorde tidigt Hargeområdet intressant för människor. Människor har bott i trakten sedan järnåldern (ca 500 f Kr-1050 e Kr), kanske tidigare. Reservatsområdet har under de senaste århundradena bestått av skogsmark, med undantag för en mindre åker i områdets nordöstra del. Skogsmarken användes troligen för skogsbete till djuren och som ved- och virkesförråd. På senare tid har naturen fått sköta sig själv och skogen är nu cirka 120 år gammal.

Strandväxter som klarar en tuff miljö

Jorden i reservatet är väldigt näringsfattig. I tallskogen växer blåbärsris, vårbrodd och örnbräken, medan skvattram och skogsfräken trivs i fuktiga svackor. På strandnära klippor, där det finns mycket ljus och där fåglarnas spillning har en gödslande effekt på floran, växer gul fetknopp, kärleksört, backtimjan och bockrot. Den gula fetknoppen och kärleksörten sparar vätska i sina tjocka blad för att klara den tuffa miljön. Längs stränderna förekommer allmänt en bård av pors och viden.

Koloni av måsfåglar

I den bergiga skärgård som breder ut sig väster om Verkanäset häckar en koloni av måsfåglar. I denna koloni häckar några par vitkindade gäss, en liten, arktisk gåsart, som på senare tid etablerat sig i landet och bara finns på några få häckningsplatser i länet. Den vitkindade gåsen är snarlik kanadagåsen, men betydligt mindre.

Vägbeskrivning

Verkanäset ligger ca 15 km söder om Askersund. Åk riksväg 50 och tag av mot Hargebaden. Fortsätt vägen förbi badområdet ca 400 m och parkera på P-plats enligt kartan. Följ en mindre körväg till fots fram till reservatet.

OBS! Parkerings- och informationsskyltar samt gränsmarkeringar är ännu inte färdigställda.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada döda eller levande träd
  • göra upp eld

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2006

Areal: 5 hektar

Markägare: staten genom Naturvårdsfonden

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1109 kB)

 

Faktablad Verkanäset

Verkanäset (pdf) 400 KB