Riksintressen Naturvård

I Sverige finns 1 999 områden som förklarats vara av riksintresse för naturvården. De har en sammanlagd areal av 10 405 000 hektar. 215 områden med en areal av 10 898 100 hektar har förklarats som riksintressanta för landets friluftsliv. Dessa områden sammanfaller dock i flera fall. Tillsammans omfattar riksintressena för naturvård och friluftsliv en areal som motsvarar drygt 30% av hela Sveriges yta.
Kulturlandskapet i Älvhyttan, Nora kommun.<BR>Foto: Astrid Andersen, 2004.

Vilka områden är riksintressanta?

Områden riksintressanta för naturvården ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen. De ska utgöra de mest värdefulla naturområdena i ett nationellt perspektiv. Inom varje naturgeografisk region har de områden som bäst företräder regionens olika landskaps- och naturtyper valts ut.

Områden riksintressanta för friluftslivet ska ha stora friluftsvärden tack vare särskilda kvaliteter i natur- och kulturmiljö, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten.

Riksintressena är skyddade

Bland riksintressena finns både stora sammanhängande arealer och mindre områden. Urvalet av riksintressanta områden för naturvården görs av Naturvårdsverket i samarbete med bl.a. länsstyrelserna. Bestämmelser om områden av riksintresse finns i kapitel 3 och 4 i miljöbalken. Här står bl.a. att ett riksintresse för naturvård eller friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Riksintressen kan också utses i andra syften. Det finns riksintressen för t.ex. rennäring, yrkesfiske, energiproduktion, kulturmiljövård och industri.

Riksintressen i Örebro län

I Örebro län finns 78 områden (67 800 hektar) av riksintresse för naturvård och 3 områden (65 400 hektar) av riksintresse för friluftsliv. Bland naturområdena kan nämnas drumlinområdet vid Hackvad, Tysslingen och Skagershultsmossen. Friluftsintressen finns i Hjälmaren, Malingsbo-Kloten och Tiveden.