Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om naturtyper, fåglar och andra arter som medlemsländerna kommit överens om att skydda. Varje medlemsland ansvarar för att skydda och vårda områden så att dessa naturvärden bevaras.

 Symbol för EU-nätverket Natura 2000

Fågeldirektivet

Natura 2000 har kommit till med stöd av EU:s habitat- och fågeldirektiv, vilka är en form av EU-lagar. Fågeldirektivet innehåller en lista på 185 fågelarter varav 45 av förekommer i Örebro län, t.ex. sångsvan, ljungpipare och tretåig hackspett. För dessa arter har särskilda Natura 2000-områden pekats ut.

Fågeldirektivet infördes 1979 i syfte att skydda hotade fåglar inom medlemsländerna. Att direktivet för fåglar kom först beror till stor del på medlemsländernas fågelintresse och att fåglar flyttar över gränser och därmed förekommer i flera länder. Habitatdirektivet kom 1992 och är en komplettering till fågeldirektivet.

Foto från betesmarken i Snavlunda. Foto: Eva Ekholm Pehrson

Habitatdirektivet

I habitatdirektivet listas naturtyper och arter som skall bevaras inom EU. Natura 2000-områden pekas ut för att bidra till bevarandet. Dessa områden kan i förlängningen skyddas som t.ex. naturreservat, lämnas helt orörda eller kräva skötsel såsom slåtter och bete eller röjning.

Av mer än 170 naturtyper som nämns i habitatdirektivet finns ca 27 i Örebro län. Ekhagar, barrnaturskogar och högmossar är exempel på utpekade naturtyper i Örebro län. Av ca 900 arter i direktivet finns 21 i länet. Några av dem är läderbagge, större vattensalamander och asknätfjäril.

Natura 2000 i Örebro län

I Örebro län finns 136 Natura 2000-områden. Den totala arealen av dessa är ca 23 000 ha. Bevarandeplaner tas fram för varje område och är underlag för skydd och skötsel av livsmiljöer och arter inom dessa områden.

Bild från Hammarmossen, en gölrik högmosse i Bergslagen. Foto: Eva Ekholm Pehrson

Tillstånd kan behövas

Bestämmelser om vilka tillstånd som krävs för verksamheter i eller vid Natura 2000-områden finns i 7 kap 27-29§§ miljöbalken. Ingrepp ”som på ett betydande sätt kan påverka miljön” i ett Natura 2000-område kräver tillstånd från länsstyrelsen.

Här finns mer information om hur du söker tillstånd för verksamheter i Natura 2000-områden.

Arterna som listas i fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet är fridlysta i Sverige.

Basinventering

Alla Natura 2000-områden och övriga skyddade områden har inventerats genom ett projekt som startades av Naturvårdsverket 2003. Uppgifter som samlats in vid inventeringen är: utbredning av Natura 2000-habitat, förekomst av viktiga strukturer och funktioner, status för friluftsanläggningar samt förekomst av arter. Projektet pågick mellan 2004 och 2008.