Varg

Resultaten från inventeringssäsongen 2016-2017 visar att Örebro län i vinter berördes av 12 vargrevir, varav 9 delas med andra närliggande län. 
Varg. Foto: Per Wedholm/Länsstyrelsen

Varg i Örebro län: Inventeringsresultat från vintern 2016-2017

Inventeringen av varg under vintern 2016-2017 visar att det i vinter fanns 12 revir inom eller delvis inom länet, varav 9 av dessa delas med Värmlands, Dalarnas eller Västmanlands län. 

Ett revir som delas med ett annat län räknas som 0,5 revir i Örebro län, och revir som delas med två andra län räknas som 0,33. Den slutgiltiga siffran för länet blir därför 7,2 revir.

Nedan finns en kort sammanställning av inventeringsresultaten för reviren som berör Örebro län vintern 2016-2017. En familjegrupp är minst tre vargar som spårats tillsammans. Valparna flyttar i regel från reviren efter ca 1 år, innan de nya valparna föds i april-maj. För att familjen ska räknas som föryngring krävs att det bedöms ha fötts årsvalpar i reviret under våren 2016. Den bedömningen görs efter spårning av minst fyra individer under en längre sträcka/vid flera tillfällen eller att man fått bild på årsvalpar.

Norrsjön: Familjegrupp med föryngring. Delas med Dalarna.

Gåsborn: Familjegrupp. Delas med Dalarna och Värmland.

Holmsjön: Revirmarkerande par. Delas med Dalarna. 

Kindla:  Familjegrupp med föryngring. Delas med Dalarna.

Kloten: Familjegrupp med föryngring (uppd. efter att sent insamlade spillningar analyserats). Delas med Dalarna.

Billsjön: Familjegrupp med föryngring. Delas med Dalarna och Västmanland.

Rombohöjden: Familjegrupp med föryngring.  

Aspafallet: Familjegrupp med föryngring. Delas med Västmanland.

Loka: Familjegrupp med föryngring. Delas med Värmland. Omfattades av licensjakten 2017. Inget nytt par har dokumenterats efter jakten.

Villingsberg: Revirmarkerande par.

Vismen: Familjegrupp. Delas med Värmland.

Tiveden: Revirmarkerande par.

Slutsiffran för antalet föryngringar räknas ut på samma sätt som reviren. Ett revir med föryngring som delas med ett annat län räknas som 0,5 och ett revir med föryngring som delas med två andra län räknas som 0,33. Det gör att Örebro läns antal föryngringar i slutändan blir 3,8. Inom förvaltningen är det begreppet föryngring som används för att fastställa populationsstorlek. Det är även den siffran som används för att jämföra inventeringsresultat med den beslutade miniminivån som satts för att säkerställa att arten ska behålla gynnsam bevarandestatus.

Tiveden-tiken har ny hane och valpar:

I Tiveden finns fortfarande tiken kvar från det finsk-ryska par som flyttades från Norrbotten år 2013. Hanen i paret som flyttades har försvunnit och inte heller hittats under årets inventering.

Det finsk-ryska vargparet fick valpkullar under år 2013 och 2014. Totalt sju avkommor har dokumenterats döda sedan 2014: fyra skjutna vid skyddsjakt i Sverige och Norge och tre dödade i trafiken.

Under senaste inventeringen hittades spår och DNA från en ny hane som gick tillsammans med Tiveden-tiken.  

I slutet på september lyckades Länsstyrelsen bekräfta årsvalpar i reviret. Två valpar har bekräftats med DNA-prov från spillning som samlats in. Dessutom har minst fyra valpar fångats på en viltkamera som satts upp i området.  

Ensamma revirmarkerande vargar

I områden utan känd stationär förekomst av varg kan även rapporter om ensamma vargar vara av intresse, särskilt om vargarna revirmarkerar. Varginventeringen går ut på att dokumentera familjegrupper, föryngringar och revirmarkerande par, vilket innebär att ensamma revirmarkerande vargar inte står med i inventeringsresultatet. De räknas ändå med i den uppskattade nationella populationsstorleken genom den omräkningsfaktor som används vid uppskattningen.  

I närheten av sjön Väringen har en ensam revirmarkerande hane spårats och analyserats med DNA. Vargen härstammar från Haersjöreviret som ligger på gränsen mellan Värmland och Norge. Utbredningen för den vet vi ytterst lite om då den endast spårats vid ett fåtal tillfällen.

Här kan du se en karta över revirens uppskattade utbredning under vintern 2016-2017.

 

Vargförekomst i Skandinavien 2016-2017

Den skandinaviska (svenska och norska) vargpopulationen uppskattades under vintern 2016-2017 till totalt cirka 430 individer. Cirka 355 av dessa återfanns i helsvenska revir och i revir som delas mellan Norge och Sverige. 

Tre finsk-ryska vargar dokumenterades under inventeringssäsongen. Två av dessa är hanvargar, en i Tunturi, Dalarnas län och en i Prästskogen, Värmlands län.  Dessa två hanvargar är döda men har gett upphov till valpar under årets vintersäsong. Den finsk-ryska honan i Tiveden, Örebro län finns kvar. Avkommor till finskryska immigranter räknas också som genetiskt viktiga vargar i populationen.

Mer om inventeringsresultatet för varg 2016-2017 finns att läsa i en  rapport från Naturvårdsverket.

Familjegrupper 2016-2017

Totalt dokumenterades 46 familjegrupper i Skandinavien, varav 34 i helsvenska revir, 5 i norska revir och 7 i gränsöverskridande revir. 

Revirmarkerande par 2016-2017

Förutom familjegrupperna hittades revirmarkerande par i ytterligare 28 revir. 19 av dessa fanns i svenska revir, 6 i norska revir och 3 i gränsöverskridande revir.

Föryngringar (familjegrupper med årsvalpar)

I 43 revir konstaterades familjegrupperna ha valpar födda under våren 2016. 32 av dessa revir ligger i Sverige, 7 i gränsöverskridande revir och 4 i Norge.

Rovdjurstelefon

Vid rovdjursangrepp på tamdjur, ring 010-224 86 40

 

Dokument

 Om du möter en varg (pdf) 1357kb 
Här kan du läsa om hur du ska bete dig när du träffar på en varg.