Terrängkörning med motordrivna fordon

Terrängkörning på barmark med motordrivna fordon är, med vissa undantag, förbjuden i hela Sverige. Förbudet gäller även markägaren själv och det är till för att skydda naturen. Det finns i vissa fall möjligheter att få dispens från förbudet, det räcker alltså inte med markägarens tillstånd.
Två personer på fyrhjulingar som kör i terräng.

Vad menas med terräng?

Med terräng menas obebyggda områden som inte är vägar, till exempel skogsmark, myrar, åkrar, ängar, hagar, parker och golfbanor. Observera att även stigar, motionsspår och vandringsleder är terräng. Enskild väg och skogsbilväg är inte att betrakta som terräng eftersom de används allmänt för trafik.

Vad räknas som motordrivet fordon?

Alla fordon som drivs med motor räknas som motordrivet fordon, utom eldrivna rullstolar. Information och regler för fyrhjulingar hittar du i Länsstyrelsens infoblad (pdf 94 kB).

När får du köra i terrängen?

I terrängkörningsförordningen (1978:594) finns generella undantag från förbudet i terrängkörningslagen att köra i terräng på barmark. De berör främst grupper som behöver kunna köra motordrivna fordon i terrängen i sin yrkesutövning.

Vid dessa tillfällen tillåts terrängkörning:
  • läkare, distriktssköterskor, barnmorskor eller veterinärer i yrkesutövning
  • projektering, byggande, underhåll och skötsel av kraft-, gas-, vatten- eller avloppsledningar samt radio- eller teleanläggningar
  • hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin till lämpligast belägna bilväg
  • skötsel- och anläggningsarbete inom park-, idrotts- eller friluftsområden
  • inom särskilt anordnade tävlings- eller övningsområden

Länsstyrelsen har beslutat om ytterligare undantag inom Örebro län, bland annat i samband med malmprospektering och parkering vid idrottstävlingar och andra tillställningar. Se mer om dessa undantag i
Länsstyrelsens författningssamling 18FS 1998:85
.

Bestämmelser om terrängkörning

Bestämmelserna om terrängkörning finns i terrängkörningslagen (1975:1313).

Körning på barmark

Körning på barmark med motordrivet fordon är förbjudet i hela landet för annat ändamål än jord- och skogsbruk. Terrängkörning inom jord- och skogsbruket omfattas alltså inte av förbudet. Terrängkörningen måste dock vara direkt knuten till verksamheten för att detta ska gälla.

Körning på snötäckt mark

Det är tillåtet att köra på snötäckt mark med motordrivna fordon, om inte det finns risk för skador på skog och jordbruksmark. Det är förbjudet att köra på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog vars medelhöjd över snötäcket är lägre än två meter. Det är föraren själv som är skyldig att ta reda på om det finns någon risk för skada. Om det finns risk för skada så räknas det som barmarkskörning och det krävs dispens. Istäckta områden räknas som snötäckt terräng.

Körning i naturreservat och nationalparker

Det finns även annan lagstiftning som kan förbjuda terrängkörning, som föreskrifter för naturreservat eller nationalparker.

Så här söker du dispens

Länsstyrelsen kan medge dispens från terrängkörningslagen att köra med motordrivet fordon i terräng om det finns särskilt skäl.

 

 Otillåten terrängkörning

Om du misstänker att någon kört med motorfordon i terräng får du gärna anmäla det till Länsstyrelsen. Anmälan kan göras anonymt.
Läs mer om hur man anmäler.