Djurtransporter

Det finns mycket detaljerade regler för hur djur får transporteras inom EU. Djur som transporteras ska ha det bra och får inte utsättas för onödigt lidande.

Sverige har i vissa fall en strängare lagstiftning än övriga EU.

Lagstiftningen reglerar bland annat hur transporten ska vara utformad, vilka djur som får transporteras, hur länge de får åka, hur ofta och hur länge de ska få vila under längre transporter och temperaturkrav.

En transportör som i kommersiellt syfte transporterar djur ska vara registrerad hos Jordbruksverket eller motsvarande myndighet i sitt hemland. För att bli registrerad krävs att Länsstyrelsens djurskyddsinspektör har godkänt transporten. Inspektören har också ansvar för den direkta tillsynen av djurtransporter.

​Skyltning av djurtransport

Alla motordrivna fordon och släpfordon som innehåller levande djur ska vara försedda med skyltar. Detta gäller dock inte vid transport av enstaka sällskapsdjur som åker med i passagerarutrymmet i en personbil eller i bagageutrymmet i en kombi eller kombikupé och transporten inte görs i kommersiellt syfte. Av skyltarna ska framgå att fordonet innehåller levande djur.  

Skyltarna ska ha gul botten och svart text och texten ska vara på svenska eller på engelska och den ska vara lätt att läsa även på avstånd.

Skyltarna ska finnas både fram- och baktill på fordonet, och placeras väl synligt.

Det är önskvärt att skyltarna tas bort eller täcks över när fordonet körs utan levande djur. Syftet med skyltningen är att ge djur under transport ett ökat skydd och om skyltarna används även när inte djur transporteras kan respekten för informationen på skyltarna minska.

Skyltar som är godkända enligt regler i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), det vill säga EU-länderna samt Norge, Liechtenstein och Island, godtas under förutsättning att motsvarande syfte uppnås med dessa regler, det vill säga djurskydd under transport. Detta innebär att svenskregistrerade fordon ska vara skyltade enligt det svenska regelverket och att fordon som är registrerade i de andra EES-länderna ska följa reglerna för dessa länder.

Du kan läsa mer om transporter av djur på Jordbruksverkets hemsida.