Ansökan om kanalisationsstöd

Kanalisationsstödet i stort sett förbrukat och i dagsläget finns inget beslut om nya medel för kanalisationsstöd. Vänd dig till din Länsstyrelse/Region för att få veta hur situationen ser ut i ert län och om det finns medel kvar från föregående år.

 

För att främja utbyggnad av infrastruktur för informationsteknik (IT) får stöd lämnas till en kommun eller en enskild för projekt där man anlägger kanalisation för IT- infrastruktur. Stöd får bara lämnas för projekt där en utbyggnad av IT-infrastruktur inte bedöms komma till stånd på marknadsmässiga grunder inom tre år.

Ansökan med bilagor sänds till Länsstyrelsen i det län där investeringen ska göras. Undantag gäller för Gotlands och Kalmars län där handlingarna sänds till det kommunala självstyrelseorganet och Skåne och Västra Götalands län där handlingarna sänds till det regionala självstyrelseorganet.

En väl ifylld ansökan förkortar handläggningstiden.