Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Publikationer från alla länsstyrelser

Publikationer från alla 21 länsstyrelser finns på vår portal lanstyrelsen.se.

Ta del av publikationer från alla länsstyrelser på portalen lansstyrelsen.se

Urval: Krisberedskap, RapporterRensa urval
Din sökning gav 20 träffar
 • 2016:17 Utredning av översvämning i Hallsberg 5-9 september 2015

  Vid en omfattande översvämning ansvarar länsstyrelsen för att genomföra en utredning av översvämningen och rapportera den till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Detta sker enligt förordningen om översvämningsrisker och på uppdrag av MSB vilka därefter bedömer om det är aktuellt att rapportera vidare till EU. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Vatten och vattenanvändning, Krisberedskap

  2016_17_oversvamning_Hallsberg_september_2015 (1 MB)

 • 2015:37 Risker i Örebro län - och konsekvenser för samhället

  Det går aldrig riktigt att veta vad som blir en kris, eller var och när den kommer att inträffa. Men när krisen inträffar gäller det att samhällets olika aktörer samarbetar på bästa möjliga sätt. Länsstyrelsens roll är att samordna och få länets aktörer att samarbeta före, under och efter en kris. En del av krisberedskapen – vårt arbete före en kris – handlar om att identifiera möjliga risker och ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Risker i Örebro län - och konsekvenser för samhället (5 MB)

 • Sociala risker 2013-2015

  Begreppet ”sociala risker” har under en längre tid använts i samhället och det har bedrivits ett arbete för att förebygga dessa risker. Sociala risker finns i vår vardag och påverkar risken för att något oönskat ska hända. Det kan exempelvis vara arbetslöshet, brist på utbildning eller ohälsosamma levnadsvanor.

  I maj 2013 drabbades flera förorter till Stockholm av oroligheter och upploppslikna ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Sociala risker 2013-2015 (1 MB)

 • 2015:30 Risk- och sårbarhetsanalys 2015

  2015 års regionala risk- och sårbarhetsanalys ger en bild av vilka risker och hot som kan inträffa i Örebro län och vilken förmåga vi har att motstå och hantera kriser och samhällsstörningar.

  Länsstyrelsen i Örebro län har identifierat 27 risker och hot som kan medföra betydande konsekvenser för länet. Konsekvensernas omfattning påverkas av den förmåga som finns att förebygga och hantera krise ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Risk- och sårbarhetsanalys 2015 (2 MB)

 • Örebro läns gemensamma stöd för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser

  I början på 2014 startades en process upp inom arbetsgruppen för arbete med RSA-frågor i länet för att likrikta presentation och sammanställning av risk- och sårbarhetsanalyser i länet. Syftet var att öka jämförbarheten och skapa en gemensam grund för arbetet med kartläggningen av risker.

  Alla länets kommuner deltog med beredskapssamordnare. I gruppen fanns också beredskapssamordnare från Re ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Örebro läns gemensamma stöd för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser (1 MB)

 • Regional samverkanskurs 2014

  Den första regionala samverkanskursen, RSK, genomfördes år 1995. RSK 2014 genomfördes 6-11 november, den 15:nde i ordningen. Syftet var att utifrån länets riskbild utveckla förmågan att samverka och få insikt om helhetens betydelse och hur vi kan agera tillsammans och möta hjälpbehovet.

  Regionala samverkanskursen har en viktig uppgift att sprida kunskap om hur länet samverkar för inriktning oc ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Regional samverkanskurs 2014 (732 kB)

 • Övning Karolina

  I maj 2014 genomfördes övning Karolina där ett militärflygplan befarades ha störtat på Örebro flygplats. Delaktiga aktörer i övningen var Länsstyrelsen, polisen, landstinget, räddningstjänsten, kommuner med flera. Syftet med övningen var att stärka aktörernas förmåga avseende mottagande av förstärkningsresurser, samverkan på skadeplats, förmedling av lägesbilder samt att samordna information. Öve ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Rapport_ovning Karolina (2 MB)

 • Erfarenheter av orent drickvatten i Örebro och Lekebergs kommun

  I en krissituation är det flera aktörer som samverkar. Varje aktör ska vidta de åtgärder som behövs för att hantera olyckan eller krisen. Ingen aktör har mandat att ta över någon annan aktörs ansvar och roll. Genom samverkan kan krisarbetet bedrivas mer effektivt så att medborgarna får hjälp.

  Natten mellan 15 och 16 mars fick tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen larm om orent vatten i Örebr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Erfarenheter orent drickvatten i Orebro och Lekebergs kommuner_orginal (818 kB)

 • 2014:25 Risk- och sårbarhetsanalys 2014

  2014 års regionala risk- och sårbarhetsanalys ger en bild av vilka risker som finns i Örebro län och vilken förmåga vi har att motstå och hantera dessa risker. Förmågan i länet att hantera
  risker, hot och sårbarheter är god även om det finns vissa brister.

  Länsstyrelsen i Örebro län har identifierat 22 risker. Alla risker har bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens samt graden av osäkerhet ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Risk- och sårbarhetsanalys 2014 (3 MB)

 • Risk- och sårbarhetsanalys 2013

  Riskerna i länet kartläggs varje år i de lokala och regionala risk- och sårbarhetsanalyserna (RSA). Rapporterna är ett sätt att öka kunskaperna bland alla aktörer i länet och att arbeta effektivt med krisberedskap.

  2013 års regionala risk- och sårbarhetsanalys ger en bild av vilka risker som finns i Örebro län och vilken förmåga vi har att motstå och hantera dessa risker. Förmågan i länet att ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  RSA 2013 (3 MB)

 • Sammanställning av utvärdering - övning i Hjälmaren 2012


  Hjälmargruppen bildades 1993. Syftet var att förbättra samverkan, ta fram en gemensam resursförteckning samt att öva tillsammans. Hjälmaren är delad mellan tre län, tre SOS-centraler, fyra kommunala räddningstjänster samt tre polismyndigheter. Hjälmargruppen har efter att den bildades träffats årligen för genomgång och erfarenhetsåterföring. Vid den senaste diskussionsövningen gällande Hjälmare ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Utvardering_hjalmaren_sammansatt_rapport (942 kB)

 • 2013:5 Översvämningar i transportsystem i Örebro län

  Örebro län har flera gånger drabbats av stora översvämningar som orsakat skador på samhället. Denna rapport fokuserar främst på transportsystem som i regel drabbas hårt under högflödesperioder. Bland annat har järnvägen översvämmats på flera ställen i länet vilket visas i rapporten. Uppgifter från Trafikverket visar att allmänna vägar i Örebro län drabbats av översvämningar vid över 100 tillfälle ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Krisberedskap, Infrastruktur och IT, Planfrågor

  2013:5_Oversvamning av transportsystem i Orebro lan (1 MB)

 • 2012:35 Länsstyrelsens Risk- och sårbarhetsanalys 2012

  2012 års regionala risk- och sårbarhetsanalys ger en bild av vilka risker som finns i Örebro län och vilken förmåga vi har att motstå och hantera dessa risker. Den generella förmågan i länet att hantera risker, hot och sårbarheter är god även om det finns vissa brister.

  Den största risken i Örebro län är störningar i elektroniska kommunikationer. Genom länet löper viktiga förbindelser för land ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  2012-35-rsa-2012 (2 MB)

 • 2012:20 Fynd av antibiotikaresistenta tarmbakterier i Svartån och Hjälmaren

  Under våren 2012 rapporterade flera medier om multiresistenta bakterier i Svartån och Hjälmaren. Länsstyrelsen samlade en expertgrupp från Örebro läns landsting, Örebro kommun och Örebro universitet för en gemensam bedömning av läget. I denna rapport konstateras att det inte rör sig om multiresistenta bakterier. Däremot fanns antibiotikaresisstenta bakterier i vattnet, vilket inte leder till någr ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Vatten och vattenanvändning, Djurhållning, Lantbruk, Fiskerinäring, Krisberedskap

  2012:20 Fynd av antibiotikaresistenta tarmbakterier i Svartån och Hjälmaren (608 kB)

 • 2011:44 Stöd- och förstärkningsresurser i Örebro län

  Under året har Länsstyrelsen bedrivit projektet ”Stödresurser i Örebro län 2011” där primära beroenden och behovet av förstärkningsresurser undersökts hos länets aktörer. En inventering av frivilliga förstärkningsresurser har även genomförts för att söka skapa en bild över länets samlade krafter.

  Flertalet av de tjänster som samhället idag är beroende av är privatägda och levereras av olika e ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  2011-44- Stod-och-forstarkningsresurser-orebro-lan-2011-2 (1 MB)

 • Utvärdering regional samverkanskurs 2011

  Länsstyrelsen i Örebro genomförde den första Regionala samverkanskursen (RSK) år 1995. Kursen 2011 var den 12:e som genomfördes.

  Avsikten med den regionala samverkanskursen är att den ska vara årligt återkommande.

  Syftet är att utifrån länets riskbild utveckla förmågan att samverka.
  Målsättningen är att kursdeltagarna har en ökad förståelse och kunskap om behovet av samverkan mellan myndig ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  utvardering-regional-samverkanskurs-2011 (179 kB)

 • 2011:29 Risk- och sårbarhetsanalys för Örebro län 2011

  Länsstyrelsen gör årligen en regional risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap och förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:7). Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen år 2011 är en del av en stä ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  2011-29-risk-och-sarbarhetsanalys-2011 (540 kB)

 • 2011:18 Översvämningar i Örebro län - en analys av inträffade översvämningar i länets större avrinningsområden

  Rapporten visar större översvämningar, skyfall och höga flöden i länet under det senaste seklet med början från år 1900. Översvämningsområden och risker beskrivs utifrån länets större avrinningsområden. Till rapporten finns även kartmaterial som visar översvämningsområden, materialet finns tillgängligt på Länsstyrelsens hemsida under karttjänster.

  Rapporten är en summering av resultatet från ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Vatten och vattenanvändning, Krisberedskap

  2011:18 Översvämningar i Örebro län - en analys av inträffade översvämningar i länets större avrinningsområden (6 MB)

 • 2010:35 Risk- och sårbarhetsanalys för Örebro län 2010

  Länsstyrelsen gör årligen en regional risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap och förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion.

  Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen år 2010 är en del av en ständigt pågående process för att bygga upp en god krishanteringsförmåga i länet och stärka beredskapen. Det viktigaste syftet med a ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  2010:35 Risk- och sårbarhetsanalys för Örebro län 2010 (1 MB)

 • 2008:8  Risk- och sårbarhetsrapport

  Länsstyrelsen i Örebro län har under drygt tre år arbetat med en samlad inriktning av säkerhetsarbetet i länet där kommunernas risk- och sårbarhetsarbete har prioriterats. Länets 12 kommuner har nu väl genomarbetade risk- och sårbarhetsanalyser, krisledningsplaner, pandemiplaner och IT-säkerhetsplaner. Det är inte planerna i sig som varit det viktigaste utan processen bakom varje plan. Att göra e ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  2008_8Riskochsarbarhetsrapport (210 kB)