Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Din sökning gav 598 träffar
 • Byggnadsminnen i Örebro län

  Örebro län har nu 60 stycken byggnadsminnen, det senaste är Tingshuset i Kopparberg som blev byggnadsminne i december 2014. Länsstyrelsen har tagit fram en folder kring de byggnadsminnen som finns i Örebro län. Ett urval av byggnadsminnena får en egen presentation samtidigt som själva begreppet byggnadsminne ges en förklaring. Tillsammans är dessa 60 byggnadsminnen en kulturskatt som speglar vår ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad bebyggelse

  Folder Byggnadsminnen i Örebro län (20 MB)

 • Anstalter för barn - Barnhemmet som kulturarv

  Örebro läns museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län inom ramen för projektet Kalejdoskop utfört en bebyggelsehistorisk och etnologisk undersökning av 1900-talets institutioner för vård av barn i Örebro län.

  Barnen är en grupp, bland många andra, som till följd av en underordnad ställning ofta varit relativt osynliga i det historiska berättandet och arkivmaterialet. I det övergripan ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård

  barnhemsrapport webb (4 MB)

 • Örebro läns gemensamma stöd för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser

  I början på 2014 startades en process upp inom arbetsgruppen för arbete med RSA-frågor i länet för att likrikta presentation och sammanställning av risk- och sårbarhetsanalyser i länet. Syftet var att öka jämförbarheten och skapa en gemensam grund för arbetet med kartläggningen av risker.

  Alla länets kommuner deltog med beredskapssamordnare. I gruppen fanns också beredskapssamordnare från Re ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Örebro läns gemensamma stöd för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser (1 MB)

 • Allmänna vägar i länet

  En sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt lokala föreskrifter med mera för 2015. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Infrastruktur och IT

  sammanstallning allmanna vagar 2015 (3 MB)

 • 2015:17 Regional plan för Länsstyrelsens arbete med fysisk påverkan i vattendrag

  Länsstyrelsen arbetar för att nå miljömålet om levande sjöar och vattendrag och god ekologisk status av alla vattenförekomster. I denna rapport finns en prioritering av länets vattendragsvattenförekomster utifrån ekologisk status och naturvärden. Planen är framtagen bland annat för att vara ett strategiskt hjälpmedel i arbetet med att restaurera länets vattendrag.

  Det övergripande målet med Lä ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  2015_17_Regional_plan_for_Lansstyrelsen_arbete_med_fysisk_paverkan_i_vattendrag (1 MB)

 • 2015:14 ANDT-verksamheten vid Sveriges länsstyrelser 2014

  ANDT är en förkortning av länsstyrelsernas arbete med alkohol, narkotika, dopning och tobak.

  Det här är en bilaga till avrapporteringen av de verksamhetsmedel för ANDT-uppdraget, som regeringen anslagit till länsstyrelserna i beslut S2013/9047/SAM. Det är också en rapport till Folkhälsomyndigheten enligt § 5 i Förordningen om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  ANDT_verksamheten_vid_Sveriges_lansstyrelser 2014_webb (1 MB)

 • 2015:4 Miljömål för Örebro län 2015-2020

  Denna rapport fastställer att 14 av de 16 miljömålen är direkt relevanta för Örebro län. Miljömålet Storslagen fjällmiljö är inte relevant för länet eftersom denna naturtyp saknas här. Hav i balans samt levande kust och skärgård är endast indirekt relevant. Detta då länet inte gränsar till något hav men att vattnet i våra sjöar och vattendrag förr eller senare når havet. Syfte med föreliggande ra ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  2015_4_Miljomal_Orebro_lan_2015_2020 (3 MB)

 • Vattenanknutna kulturmiljöer i Västmanlands och Örebro län

  HEDSTRÖMMENS AVRINNINGSOMRÅDE

  Länsstyrelsen i Västmanland har i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro län tagit fram ett kunskapsunderlag över vattenanknuta kulturmiljöer inom Hedströmmens avrinningsområde, som omfattar både Västmanlands och Örebro län.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  Rapport Vattenanknutna kulturmiljöer Hedströmmens avrinningsområde (16 MB)

 • Regional samverkanskurs 2014

  Den första regionala samverkanskursen, RSK, genomfördes år 1995. RSK 2014 genomfördes 6-11 november, den 15:nde i ordningen. Syftet var att utifrån länets riskbild utveckla förmågan att samverka och få insikt om helhetens betydelse och hur vi kan agera tillsammans och möta hjälpbehovet.

  Regionala samverkanskursen har en viktig uppgift att sprida kunskap om hur länet samverkar för inriktning oc ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Regional samverkanskurs 2014 (732 kB)

 • 2015:1 Skydda dig mot översvämningar

  I Örebro län finns flera områden som har drabbats hårt av översvämningar. Vid en större översvämningssituation i länet riskerar 10 000-15 000 hektar mark att översvämmas. Det motsvarar en yta lika stor som ungefär 20 000 fotbollsplaner. Det är framförallt i låglänta slättområden som de största översvämningsproblemen finns. Några större områden som drabbats är Arbogaån runt sjön Väringen och Fell ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Vatten och vattenanvändning

  2015_1_Skydda_dig_mot_oversvamningar (1 MB)

 • Rovdjur i Örebro län 1 2015

  Inventering pågår för fullt till och med den sista mars. Licensjakten efter varg summeras och viltförvaltningsdelegationen presenteras i nyhetsbrevet Rovdjur i Örebro län första nummer 2015. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Friluftsliv, Jakt och vilt, Rovdjur, Skyddad natur, Djurhållning

  Nyhetsbrev om rovdjur 2015 1 (1 MB)

 • 2015:13 Romeftersök på några potentiella aspleklokaler i Örebro län 2014

  Den storvuxna karpfisken asp (Aspius aspius) förekommer i Sverige framförallt i Mälaren, Hjälmaren och Vänern med till- och frånrinnande vattensystem. Arten är rödlistad som nära hotad (NT). Till de främsta hoten mot aspen hör bristen på lekområden. Arten leker huvudsakligen i starkt strömmande delar av större åar som mynnar i de stora sjöarna. Under de senaste åren har insamling av rom på trolig ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Vatten och vattenanvändning

  2015_13_Romeftersok (1 MB)

 • 2015:12 Dykinventering av musslor i Örebro län 2014

  I Örebro län har det sedan början av åttiotalet genomförts ett stort antal inventeringar av stormusslor, framförallt med fokus på flodpärlmussla. Samtliga inventeringar har utförts genom vadning med vattenkikare, vilket har gjort att vi har dålig kunskap om musslors utbredning i länets större och djupare vattendrag. För att kunna inventera på flera meters djup behöver inventeringen genomföras med ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2015_12_Dykinventering_av musslor_2014 (3 MB)

 • 2015:8 Elfiske av 28 vattendragssträckor 2014

  På uppdrag av Länsstyrelsen utförde en konsult provfisken i 24 vattendrag på 28 olika platser. Totalt fångades 10 olika arter av kräftor och fisk, varav abborre var den vanligast förekommande arten. I 6 av lokalerna fångades öring, men endast i tre av dessa fångades årsungar av öring.
  Genomförda provfisken klassas på en femgradig skala från hög, god, måttlig, otillfredsställande till dålig statu ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2015_8_Elfiske_av_28_vattendragsstrackor (5 MB)

 • 2015:11 Länsstyrelsens fiskundersökningar i 18 vattendrag och tre sjöar 2014

  Rapporten redovisar förekomst och reproduktion av fisk i 18 vattendrag (både kalkade och inte kalkade) och två sjöar (båda kalkade) i Örebro län samt fiskinsamlingsresultat för senare analys av metaller och organiska miljögifter från Hjälmaren-Hemfjärden. 13 av de undersökta vattendragen och de tre sjöarna berör s.k. vattenförekomster. Dessutom sammanfattas samtliga 84 elfiskeundersökningar som g ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2015_11_Lansstyrelsens_fiskundersokningar_2014 (3 MB)

 • 2015:2 Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

  I Örebro län har vi nolltolerans mot alla former av våld.
  Alla har oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk och religiös tillhörighet, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet tillgång till likvärdiga insatser.

  Syftet med denna överenskommelse om samverkan är att de medverkande parternas insatser ska bli kända, effektiva och anpassade till målgruppernas behov.

  Den överg ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Overenskommelse_samverkan_kvinnofrid_2015_slutgiltig_underskrifter (2 MB)

 • Länsstyrelsernas tillsyn av kameraövervakning 2014

  Kameraövervakning i samhället blir allt vanligare. För att få övervaka en plats dit allmänheten har tillträde (t.ex. allmänna platser, gator, torg, restauranger m.m.) krävs tillstånd av länsstyrelsen i det län där övervakningen sker. För vissa typer av verksamheter (bland annat butiker, banker och parkeringshus) räcker det att den som bedriver övervakningen anmäler detta till länsstyrelsen.

  Al ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Kameraövervakning

  tillsyn-kameraovervakning-2014 (867 kB)

 • IT för miljön - tillämpning av digital agenda för Örebro län

  I Länsstyrelsens engagemang för att minska koldioxidutsläppen i länet och utnyttja digital teknik för ett hållbart samhälle, har vi under tre år haft möjlighet att jobba i projektet ”IT för miljön, tillämpning av digital agenda för Örebro län”.

  I projektet har vi haft tre fokus; att bilda och driva ett nätverk, verka för resfria möten och utveckla idéer i tre pilotprojekt. Pilotprojekten har h ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  rapport-it-for-miljon (1 MB)

 • 2015:5 Årsredovisning 2014

  Länsstyrelsen i Örebro läns årsredovisning för 2014 där vi berättar om det arbete som skett under året. Årsredovisningen skickas även till regeringen för en bedömning av departementen.

  I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vårt arbete inom:

  - Trafikföreskrifter
  - Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
  - Regional tillväxt
  - Infrastrukturplanering
  - Hållba ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Årsredovisning 2014 (4 MB)

 • 2015:6 Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet

  Att främja barns och ungas hälsa och att förebygga ohälsa är ett viktigt och prioriterat arbete i Sverige. Föräldrar har stor betydelse för sina barns utveckling och hälsa. Villkor och förhållanden under uppväxten har också betydelse för hälsan genom hela livet. Enligt FN:s Barnkonvention och den svenska strategin för att stärka barnets rättigheter ska samhället erbjuda föräldrar stöd och hjälp i ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet (1 MB)