Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Din sökning gav 577 träffar
 • 2014:30 Uppföljning av vegetation och direkta ingrepp i myrar - utvärdering av regional miljöövervakning 2009-2013 samt förslag till indikatorer

  SLU har på uppdrag från Länsstyrelsen i Örebro län utvärderat den regionala miljöövervakningen av myrar i Mälardalen från 2009 till 2013. Utvärderingen har, tillsammans med ett storskaligt metodtest av flygbildstolkning av direkta ingrepp i myrar, lett fram till tre förslag på miljömålsindikatorer:

  (i) Längd linjära ingrepp, (ii) Area påverkad myr (iii) Storlek hos förändring orsakad av ingrep ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Uppfoljning_av_vegetation_och_direkta_ingrepp_i_myrar_2013 (2 MB)

 • Kvinnor och män Örebro län 2014

  Jämställdhet mellan könen kan inte behandlas som en isolerad fråga vid sidan av ordinarie verksamhet. Ett jämställdhetsperspektiv måste genomsyra alla politikområden och verksamheter.

  Könsuppdelad statistik är en bra utgångspunkt för att synliggöra skillnader och likheter mellan kvinnors och mäns villkor i samhället. Med denna statistikbok vill vi visa hur förhållanden inom olika områden ser ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Kvinnnor och män Örebro län 2014 (1 MB)

 • Övning Karolina

  I maj 2014 genomfördes övning Karolina där ett militärflygplan befarades ha störtat på Örebro flygplats. Delaktiga aktörer i övningen var Länsstyrelsen, polisen, landstinget, räddningstjänsten, kommuner med flera. Syftet med övningen var att stärka aktörernas förmåga avseende mottagande av förstärkningsresurser, samverkan på skadeplats, förmedling av lägesbilder samt att samordna information. Öve ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Rapport_ovning Karolina (2 MB)

 • Flyer om webbstöd till kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

  Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har tillsammans utvecklat ett metod- och kompetensstöd anpassat för kommuner och socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor, män och barn

  Webbstödet innehåller praktiskt inriktade texter, publikationer från berörda myndigheter samt reportage om ”lärande exempel” från olika kommuner. Webbstödet är under uppbyggnad och kommer att ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Flyer om webbstödet (370 kB)

 • 2014:29 Förvaltningsplan för stora rovdjur i Örebro län

  Örebro län är i högsta grad ett rovdjurslän. En stor andel av landets vargar finns i länet och reviren ligger på många ställen tätt intill varandra. Länet har också en stabil lodjursstam och kungsörnar häckar här. Det finns även observationer av björn och järv i länet, även om de är mer sporadiska i sina besök. Den här förvaltningsplanen beskriver förutsättningarna för rovdjursförvaltningen och v ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Förvaltningsplan rovdjur 2014 (1 MB)

 • Erfarenheter av orent drickvatten i Örebro och Lekebergs kommun

  I en krissituation är det flera aktörer som samverkar. Varje aktör ska vidta de åtgärder som behövs för att hantera olyckan eller krisen. Ingen aktör har mandat att ta över någon annan aktörs ansvar och roll. Genom samverkan kan krisarbetet bedrivas mer effektivt så att medborgarna får hjälp.

  Natten mellan 15 och 16 mars fick tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen larm om orent vatten i Örebr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Erfarenheter orent drickvatten i Orebro och Lekebergs kommuner_orginal (818 kB)

 • 2014:12 Program för regional miljöövervakning i Örebro län 2015-2020

  Rapporten innehåller program för regional miljöövervakning i Örebro län under tidsperioden 2015-2020, som tagits fram med utgångspunkt från Naturvårdsverkets riktlinjer för regionala miljöövervakningsprogram. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Program för regional miljöövervakning i Örebro län 2015-2020 (3 MB)

 • Inventering av vegetation i Tysslingen

  Denna rapport handlar om inventeringen av vegetation som genomfördes i Tysslingen år 2014. Inventeringen är en del av LIFE+ projektet Reclaim, som drivs av Länsstyrelsen i Örebro under åren 2012-2017. Projektet syftar till att förbättra livsbetingelserna för en rad växter och djur knutna till två våtmarker i Örebro län, Tysslingen och Venakärret.

  Henrik Flink och Emelie Nilsson inventerade veg ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Rapport inventering vegetation Tysslingen (1 MB)

 • 2014:26 Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk

  Vatten är en fantastisk resurs. Vatten ger oss möjlighet till rekreation, dricksvatten, fisk att äta och förnybar el. Vårt beroende av vatten har också skapat värdefulla kulturmiljöer. Under vattenytan finns ett myller av liv i rörelse. Fiskar och andra djur knutna till vatten behöver precis som flyttfåglar ta sig till olika områden för att överleva och föröka sig. Om fiskar hindras av dammar och ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk (990 kB)

 • Föreställningar om framgång

  Kan vem som helst bli framgångsrik i arbetslivet eller krävs särskilda förutsättningar och egenskaper? Vad är framgång egentligen? Vad krävs för framgång, och vilka åsikter har jag om andra som jag tycker är framgångsrika – eller inte är det?

  Rapporten är en intervjustudie om kvinnors och mäns erfarenheter av framgång i arbetslivet. Den är genomförd av Åsa Kroon, professor i medie- och kommun ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle

  Ämnesområde Näringslivsutveckling, Jämställdhet

  Framgång (357 kB)

 • 2014:23 Planera för ett förändrat klimat

  Klimatet håller på att förändras. Skyfall, översvämningar och värmeböljor blir allt vanligare. 2010 var det varmaste året som någonsin uppmätts på jorden.
  Klimatanpassning handlar om att förbereda samhället för följderna av klimatförändringen. Genom att anpassa Örebro län till ett varmare klimat redan nu, blir insatserna enklare och kostnaderna lägre den dagen översvämningen, stormen eller tork ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi

  Planera för ett förändrat klimat (575 kB)

 • 2014:25 Risk- och sårbarhetsanalys 2014

  2014 års regionala risk- och sårbarhetsanalys ger en bild av vilka risker som finns i Örebro län och vilken förmåga vi har att motstå och hantera dessa risker. Förmågan i länet att hantera
  risker, hot och sårbarheter är god även om det finns vissa brister.

  Länsstyrelsen i Örebro län har identifierat 22 risker. Alla risker har bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens samt graden av osäkerhet ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Risk- och sårbarhetsanalys 2014 (3 MB)

 • Rovdjur i Örebro län 3 2014

  Förberedelser pågår för vinterns inventering. En ny förvaltningsplan för rovdjur tar form under hösten. Och vad händer när vargrevir förändras? Läs mer i årets tredje nummer av nyhetsbrevet om rovdjur. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Friluftsliv, Jakt och vilt, Rovdjur, Skyddad natur, Djurhållning

  rovdjur nyhetsbrev 2014 03 (805 kB)

 • Brukarundersökning 2014

  År 2009 togs initiativ att utveckla en gemensam brukarundersökning för alla 21 länsstyrelser. Syftet var att skapa en strukturerad form för att ta tillvara externa synpunkter och använda dem till länsstyrelsernas förbättringsarbete. För sjätte året i rad frågar vi våra brukare hur de upplever kontakten med oss. I år gjordes sammanlagt mer än 6 000 intervjuer i hela landet. Det är privatpersoner, ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Brukarundersökning 2014 - Örebro (1 MB)

 • 2014:22 Miljöövervakning av gräsmarkernas gröna infrastruktur - ett utvecklingsprojekt inom regional miljöövervakning

  I den här rapporten presenteras en utvärdering av den regionala miljöövervakning av gräsmarker som har genomförts i sex län mellan 2009 och 2013. I rapporten föreslår vi också en metodik för övervakning av gräsmarkernas gröna infrastruktur som, förutom betesmarker och ängar, även innefattar gräsmarkstyper som till exempel vägslänter, åkerkanter, ledningsgator, gårdsmiljöer, strandängar och gräskl ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  2014:22 Miljöövervakning av gräsmarkernas gröna infrastruktur - ett utvecklingsprojekt inom regional miljöövervakning (4 MB)

 • 2014:19 Länsstyrelsen i Örebro län - En del av din vardag

  Länsstyrelsen har ett särskilt uppdrag att skapa helhetslösningar. Det betyder att vi bidrar med kunskap, samordning och utveckling. Ta till exempel om en ny väg ska byggas. Då måste vi väga in behoven av bra kommunikation för de människor och företag som finns här, mot effekterna på naturen, kulturvärden, miljön och hälsan.

  I den här broschyren kan du läsa om några av de
  verksamheter vi arbe ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  LSTbroschyr2014_webb (3 MB)

 • Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014

  Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i sina respektive län samt att verka för att kommunerna tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Denna rapport är Länsstyrelsen i Örebro läns redovisning av detta uppdrag.

  Rapporten vänder sig samtidigt till dem som har intresse av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden, so ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  laget-pa-bostadsmarknaden-i-orebro-lan-ar-2014 (3 MB)

 • Rovdjur i Örebro län 2 2014

  Årets inventering är klar. Den nya förvaltningsplanen för rovdjur tar form. Angreppen på tamdjur har minskat. Läs mer i andra numret av "Rovdjur i Örebro län". Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  rovdjur nyhetsbrev 2014_02 (2 MB)

 • 2000:16 Dispenser från strandskydd 1997-07-01 - 1999-06-30 Örebro län

  Syftet med rapporten är att utvärdera omfattningen av och motiven för dispenser från strandskydd, särskilt tillämpningen av de nya bestämmelserna om hänsyn till växt- och djurlivet.

  Resultatet av utredningen kommer att ligga som underlag för diskussioner mellan Länsstyrelsen och kommunerna om tillämpningen av gällande strandskyddsregler.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Dispenser från strandskydd 1997-07-01 - 1999-06-30 Örebro län (5 MB)

 • 2014:03 Vindkraft i Örebro län

  Denna vägledning vänder sig i första hand till länets kommuner som stöd för planering och prövning. Den är också skriven för verksamhetsutövare som står inför att ansöka om tillstånd för att bygga vindkraftverk. Verksamhetsutövarna förväntas att så långt som möjligt undvika allvarliga intressekonflikter när etableringsområden utreds och tillståndsansökningar utformas. Syftet med vägledningen är a ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Jakt och vilt, Rovdjur, Skyddad natur, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Vindkraftsvägledning_orebrolan (2 MB)