Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Din sökning gav 553 träffar
 • 2014:11 Inventering av vedlevande skalbaggar på Trehörningsbrännan, Tiveden

  Trehörningsbrännan är med sina 113 ha den största skogsbranden i länet på flera decennier. Eftersom branden i huvudsak hade ett okontrollerat förlopp blev den intensiv
  och resulterade i sina centrala delar i en total träddöd. I kanter och mer fuktiga lägen blev den dock av lägre intensitet vilket resulterade i en successiv avdödning av många träd främst tall och därmed ett för tallens pionjärart ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ladda hem (1 MB)

 • 2013:14 Mälarens och Saltsjöns framtid

  Mälarens och Saltsjöns framtid i ett brett perspektiv – dricksvatten, bebyggelse, ekosystem. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Ladda hem (2 MB)

 • 2013:35 Personsanering på skadeplats i Örebro län

  Ingen av våra styrande lagar, lagen om skydd mot olyckor eller hälso- och sjukvårdslagen, detaljstyr personsanering på skadeplats. Däremot har dåvarande Räddningsverket (MSB), Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen i en gemensam rapport (Planering och samverkan vid händelser med farliga
  ämnen, 2008) slagit fast att berörda myndigheter bör utarbeta gemensamma riktlinjer angående genomförandet av ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (5 MB)

 • 2014:6 Årsredovisning 2013

  Länsstyrelsen i Örebro läns årsredovisning för 2013 där vi berättar om det arbete som skett under året. Årsredovisningen skickas även till regeringen för en bedömning av departementen.

  I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vårt arbete inom:

  - livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
  - regional tillväxt
  - infrastrukturplanering
  - hållbar samhällsplanering ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (2 MB)

 • Rovdjur i Örebro län 1 2014

  Rovdjur är en fråga som engagerar många och det finns ofta frågor om hur rovdjursförvaltningen går till. Nu kan du följa arbetet med rovdjursförvaltning i vårt nyhetsbrev. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Rovdjur i Örebro län #1 2014 (1 MB)

 • Män och jämställdhet

  Nu har den kommit; utredningen som belyser mäns livsvillkor- makt, sårbarhet och skilda villkor.
  Svend Dahl regeringens särskilda utredare om män och jämställdhet har under ett år utrett frågan om mäns livsvillkor.
  Här nedan kan man se utredningen.
  Öppnas i nytt fönster (Pdf)
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Ladda hem (6 MB)

 • 2013:37 Ras- och skredrisker i Örebro län

  En GIS-analys över potentiella ras- och skredområden

  Syftet med denna rapport är att ta fram information om var i länet det finns förutsättningar för ras och skred, samt att utgöra ett planeringsunderlag för alla former av plan- och anläggningsarbeten i länet. Rapporten beskriver de GIS-analyser som utförts för att ta fram en karta över länet som
  visar var det finns förutsättningar för ras oc ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  2013:37 Ras- och skredrisker i Örebro län 2013 (53 MB)

 • 2013:8 Örebro läns strategi för jämställdhet 2013-2016

  Länsstyrelsen i Örebro län har regeringens uppdrag att arbeta med att initiera, samordna, sprida kunskap och följa upp att de nationella målen får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen har därför tagit initiativ till framtagandet av en regional jämställdhetsstrategi för Örebro län. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Ladda hem (1 MB)

 • 2014:4 Inventering av boenden och upplevelser 2013 - En inventering av Örebro läns besöksnäring

  Inventeringen är en del i Länsstyrelsen Örebros egna projekt konkurrenskraftig besöksnäring. Kategoriseringen i denna inventering har utgått från en mall/matris av kategorier hämtade från Västsvenska turistrådets pilotprojekt ”Hållbar besöksnäring”. Deras inventering innefattade Sörmland och Västmanlands län. Boenden har blivit kategoriserade utifrån de krav som satts upp i matrisen. (För matris ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Ladda hem (1 MB)

  Statistik och kartor (PDF öppnas i nytt fönster) (1 MB)

 • Uppföljning av tuvbekämpning i rikkärr - vid sjön Älvlången i Nora kommun

  Rikkärr är en värdefull livsmiljö för många hotade arter. Kunskapen om länets rikkärr är god efter den omfattande inventering som genomfördes mellan åren 2005-2007 inom det nationella åtgärdsprogrammet för bevarande av rikkärr. Inventeringen visade på ett stort behov av åtgärder för att motverka framför allt igenväxning av många fina kärrmiljöer. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem (457 kB)

 • 2013:40 Bottenfauna i Blackstaån, Långens utlopp och Sörbybäcken 2013

  Bottenfaunaundersökning har genomförts av Länsstyrelsen i tre vattendrag 2013. Undersökningen är ett led i länets arbete med karakterisering av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och bevarande av biologisk mångfald.

  Från utförd expertbedömning visar 2013 års resultat en God näringsstatus i Blackstaån, Måttlig näringsstatus i Långens utlopp och Otillfredsställande näringsstatus i Sör ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (2 MB)

 • En jämställdhetsresa genom Sverige

  PROCESSTÖD I JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING – ESF JÄMT
  ESF Jämt är namnet på Länsstyrelsernas gemensamma projekt som ska bidra till att flytta fram positionerna för jämställdhetsperspektivet från en sidoaktivitet till en huvudaktivitet genom strategin jämställdhetsintegrering. En stödorganisation bestående av åtta projektstödjare och en nationell koordinator har byggts upp för att säkerställa att söka ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Ladda hem (13 MB)

  A journey into gender equality through Sweden (english) (5 MB)

 • 2013:39 Behovsutredning - tillsyn vattenverksamheter 11 kap. miljöbalken, 2013-2021

  Enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13) 1 kap 6 § ska det finnas en utredning om tillsynsbehovet för Länsstyrelsens hela ansvarsområde enligt Miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år.

  Den här rapporten utgör den del av behovsutredningen som rör tillsyn av vattenverksamheter enligt 11 kap Miljöbalken. Vår behovsut ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (1 MB)

 • En länk i kedjan

  Projekt ESF Jämt, byggde under 2009-2013 en stödorganisation genom länsstyrelserna som tillhandahöll kostnadsfritt processtöd i jämställdhetsintegering till socialfondsprojekt. Stödorganisationen bidrog med utbildning, metoder och stöd.

  ESF Jämt har under hela projekttiden haft följeforskare som följt upp projektet genom en lärande utvärdering.
  Utvärderingen har dels belyst stödets uppbyggna ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Ladda hem (221 kB)

 • Naturvårdsinventering av Älvhytteområdet

  Syftet med den företagna inventeringen har varit att ta fram faktaunderlag och ge förslag till säkerställande av delområden och avgränsningar av dessa. Inventeringen avses också bilda underlag för eventuella skötselplaner, föreskrifter m m.

  Kartbilagorna tillhörande rapporten går inte att ladda ner digitalt från hemsidan. Kontakta kontaktpersonen till höger för att få tillgång till kartorna.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1979

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (2 MB)

 • 1998:9 Våtmarker i Örebro län - Norra delen

  Våtmarkerna har naturligt en rik biologisk mångfald som det är angeläget att bevara för kommande generationer. Samtidigt är anspråken på myrarna från exploaterande intressen stora. Det är därför angeläget att förekommande våtmarker bedöms och klassificeras från naturvårdssynpunkt vilket sen kan läggas till grund för ställningstaganden i exploateringsärenden och säkerställandefrågor.

  Kartbilaga ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (5 MB)

 • 1998:8 Våtmarker i Örebro län - Södra delen

  Våtmarkerna har naturligt en rik biologisk mångfald som det är angeläget att bevara för kommande generationer. Samtidigt är anspråken på myrarna från exploaterande intressen stora. Det är därför angeläget att förekommande våtmarker bedöms och klassificeras från naturvårdssynpunkt vilket sen kan läggas till grund för ställningstaganden i exploateringsärenden och säkerställandefrågor.

  Kartbilaga ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (5 MB)

 • 2013:24 Produktion av livsmedelsråvaror och livsmedel i Örebro län.

  Denna rapport är framtagen för att skapa en bild av hur livsmedelsproduktionen ser ut i Örebro län. Vad produceras i länet, var serveras den lokalproducerade maten och hur står vi oss i jämförelse med andra län är frågor som besvaras. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (2 MB)

 • 2000:20 Miljön i Örebro - Förr, nu och i framtiden

  Länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att för sina respektive regioner leda och förankra arbetet med de femton nationella miljömålen som berör luften, vatten, skogar, våtmarker, odlingslandskap, bebyggd miljö, gifter och klimat. Det övergripande målet är att vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (16 MB)

 • 1998:38 Ekåsen - Botanisk inventering

  Vibyområdet har i flera tusen år, allt sedan värmetiden, haft kontinuitet i förekomst av ekdominerad ädellövskog och genom denna kontinuitet uppvisar området en mycket rik biologisk mångfald. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (5 MB)