Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Din sökning gav 583 träffar
 • 2015:2 Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

  I Örebro län har vi nolltolerans mot alla former av våld.
  Alla har oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk och religiös tillhörighet, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet tillgång till likvärdiga insatser.

  Syftet med denna överenskommelse om samverkan är att de medverkande parternas insatser ska bli kända, effektiva och anpassade till målgruppernas behov.

  Den överg ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Overenskommelse_samverkan_kvinnofrid_2015_slutgiltig_underskrifter (2 MB)

 • Länsstyrelsernas tillsyn av kameraövervakning 2014

  Kameraövervakning i samhället blir allt vanligare. För att få övervaka en plats dit allmänheten har tillträde (t.ex. allmänna platser, gator, torg, restauranger m.m.) krävs tillstånd av länsstyrelsen i det län där övervakningen sker. För vissa typer av verksamheter (bland annat butiker, banker och parkeringshus) räcker det att den som bedriver övervakningen anmäler detta till länsstyrelsen.

  Al ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Kameraövervakning

  tillsyn-kameraovervakning-2014 (867 kB)

 • IT för miljön - tillämpning av digital agenda för Örebro län

  I Länsstyrelsens engagemang för att minska koldioxidutsläppen i länet och utnyttja digital teknik för ett hållbart samhälle, har vi under tre år haft möjlighet att jobba i projektet ”IT för miljön, tillämpning av digital agenda för Örebro län”.

  I projektet har vi haft tre fokus; att bilda och driva ett nätverk, verka för resfria möten och utveckla idéer i tre pilotprojekt. Pilotprojekten har h ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  rapport-it-for-miljon (1 MB)

 • 2015:5 Årsredovisning 2014

  Länsstyrelsen i Örebro läns årsredovisning för 2014 där vi berättar om det arbete som skett under året. Årsredovisningen skickas även till regeringen för en bedömning av departementen.

  I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vårt arbete inom:

  - Trafikföreskrifter
  - Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
  - Regional tillväxt
  - Infrastrukturplanering
  - Hållba ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Årsredovisning 2014 (4 MB)

 • 2015:6 Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet

  Att främja barns och ungas hälsa och att förebygga ohälsa är ett viktigt och prioriterat arbete i Sverige. Föräldrar har stor betydelse för sina barns utveckling och hälsa. Villkor och förhållanden under uppväxten har också betydelse för hälsan genom hela livet. Enligt FN:s Barnkonvention och den svenska strategin för att stärka barnets rättigheter ska samhället erbjuda föräldrar stöd och hjälp i ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet (1 MB)

 • Tio sjöar i Hällefors kommun. Beskrivning och naturvärdesbedömning

  Tio sjöar inom Hällefors kommun har undersökts i syfte att utföra en naturvärdesbedömning. Sjöarna har även naturvärdesklassats.

  Underlaget kan användas till till exempel vid planering av skydd av liminiska områden, underlag vid säkerställande av värdefulla naturområden, program för artskydd, vid kommunens fysiska planering eller andra tillfällen för att prioritera de för naturvården mest värd ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1993

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Vatten och vattenanvändning

  1993_03_Tio_sjoar_i_Hallefors_kommun (763 kB)

 • 2014:30 Uppföljning av vegetation och direkta ingrepp i myrar - utvärdering av regional miljöövervakning 2009-2013 samt förslag till indikatorer

  SLU har på uppdrag från Länsstyrelsen i Örebro län utvärderat den regionala miljöövervakningen av myrar i Mälardalen från 2009 till 2013. Utvärderingen har, tillsammans med ett storskaligt metodtest av flygbildstolkning av direkta ingrepp i myrar, lett fram till tre förslag på miljömålsindikatorer:

  (i) Längd linjära ingrepp, (ii) Area påverkad myr (iii) Storlek hos förändring orsakad av ingrep ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Uppfoljning_av_vegetation_och_direkta_ingrepp_i_myrar_2013 (2 MB)

 • Kvinnor och män Örebro län 2014

  Jämställdhet mellan könen kan inte behandlas som en isolerad fråga vid sidan av ordinarie verksamhet. Ett jämställdhetsperspektiv måste genomsyra alla politikområden och verksamheter.

  Könsuppdelad statistik är en bra utgångspunkt för att synliggöra skillnader och likheter mellan kvinnors och mäns villkor i samhället. Med denna statistikbok vill vi visa hur förhållanden inom olika områden ser ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Kvinnnor och män Örebro län 2014 (1 MB)

 • Övning Karolina

  I maj 2014 genomfördes övning Karolina där ett militärflygplan befarades ha störtat på Örebro flygplats. Delaktiga aktörer i övningen var Länsstyrelsen, polisen, landstinget, räddningstjänsten, kommuner med flera. Syftet med övningen var att stärka aktörernas förmåga avseende mottagande av förstärkningsresurser, samverkan på skadeplats, förmedling av lägesbilder samt att samordna information. Öve ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Rapport_ovning Karolina (2 MB)

 • Flyer om webbstöd till kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

  Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har tillsammans utvecklat ett metod- och kompetensstöd anpassat för kommuner och socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor, män och barn

  Webbstödet innehåller praktiskt inriktade texter, publikationer från berörda myndigheter samt reportage om ”lärande exempel” från olika kommuner. Webbstödet är under uppbyggnad och kommer att ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Flyer om webbstödet (370 kB)

 • 2014:29 Förvaltningsplan för stora rovdjur i Örebro län

  Örebro län är i högsta grad ett rovdjurslän. En stor andel av landets vargar finns i länet och reviren ligger på många ställen tätt intill varandra. Länet har också en stabil lodjursstam och kungsörnar häckar här. Det finns även observationer av björn och järv i länet, även om de är mer sporadiska i sina besök. Den här förvaltningsplanen beskriver förutsättningarna för rovdjursförvaltningen och v ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Förvaltningsplan rovdjur 2014 (1 MB)

 • Erfarenheter av orent drickvatten i Örebro och Lekebergs kommun

  I en krissituation är det flera aktörer som samverkar. Varje aktör ska vidta de åtgärder som behövs för att hantera olyckan eller krisen. Ingen aktör har mandat att ta över någon annan aktörs ansvar och roll. Genom samverkan kan krisarbetet bedrivas mer effektivt så att medborgarna får hjälp.

  Natten mellan 15 och 16 mars fick tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen larm om orent vatten i Örebr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Erfarenheter orent drickvatten i Orebro och Lekebergs kommuner_orginal (818 kB)

 • 2014:12 Program för regional miljöövervakning i Örebro län 2015-2020

  Rapporten innehåller program för regional miljöövervakning i Örebro län under tidsperioden 2015-2020, som tagits fram med utgångspunkt från Naturvårdsverkets riktlinjer för regionala miljöövervakningsprogram. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Program för regional miljöövervakning i Örebro län 2015-2020 (3 MB)

 • Inventering av vegetation i Tysslingen

  Denna rapport handlar om inventeringen av vegetation som genomfördes i Tysslingen år 2014. Inventeringen är en del av LIFE+ projektet Reclaim, som drivs av Länsstyrelsen i Örebro under åren 2012-2017. Projektet syftar till att förbättra livsbetingelserna för en rad växter och djur knutna till två våtmarker i Örebro län, Tysslingen och Venakärret.

  Henrik Flink och Emelie Nilsson inventerade veg ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Rapport inventering vegetation Tysslingen (1 MB)

 • 2014:26 Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk

  Vatten är en fantastisk resurs. Vatten ger oss möjlighet till rekreation, dricksvatten, fisk att äta och förnybar el. Vårt beroende av vatten har också skapat värdefulla kulturmiljöer. Under vattenytan finns ett myller av liv i rörelse. Fiskar och andra djur knutna till vatten behöver precis som flyttfåglar ta sig till olika områden för att överleva och föröka sig. Om fiskar hindras av dammar och ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk (990 kB)

 • Föreställningar om framgång

  Kan vem som helst bli framgångsrik i arbetslivet eller krävs särskilda förutsättningar och egenskaper? Vad är framgång egentligen? Vad krävs för framgång, och vilka åsikter har jag om andra som jag tycker är framgångsrika – eller inte är det?

  Rapporten är en intervjustudie om kvinnors och mäns erfarenheter av framgång i arbetslivet. Den är genomförd av Åsa Kroon, professor i medie- och kommun ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle

  Ämnesområde Näringslivsutveckling, Jämställdhet

  Framgång (357 kB)

 • 2014:23 Planera för ett förändrat klimat

  Klimatet håller på att förändras. Skyfall, översvämningar och värmeböljor blir allt vanligare. 2010 var det varmaste året som någonsin uppmätts på jorden.
  Klimatanpassning handlar om att förbereda samhället för följderna av klimatförändringen. Genom att anpassa Örebro län till ett varmare klimat redan nu, blir insatserna enklare och kostnaderna lägre den dagen översvämningen, stormen eller tork ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi

  Planera för ett förändrat klimat (575 kB)

 • 2014:25 Risk- och sårbarhetsanalys 2014

  2014 års regionala risk- och sårbarhetsanalys ger en bild av vilka risker som finns i Örebro län och vilken förmåga vi har att motstå och hantera dessa risker. Förmågan i länet att hantera
  risker, hot och sårbarheter är god även om det finns vissa brister.

  Länsstyrelsen i Örebro län har identifierat 22 risker. Alla risker har bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens samt graden av osäkerhet ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Risk- och sårbarhetsanalys 2014 (3 MB)

 • Rovdjur i Örebro län 3 2014

  Förberedelser pågår för vinterns inventering. En ny förvaltningsplan för rovdjur tar form under hösten. Och vad händer när vargrevir förändras? Läs mer i årets tredje nummer av nyhetsbrevet om rovdjur. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Friluftsliv, Jakt och vilt, Rovdjur, Skyddad natur, Djurhållning

  rovdjur nyhetsbrev 2014 03 (805 kB)

 • Brukarundersökning 2014

  År 2009 togs initiativ att utveckla en gemensam brukarundersökning för alla 21 länsstyrelser. Syftet var att skapa en strukturerad form för att ta tillvara externa synpunkter och använda dem till länsstyrelsernas förbättringsarbete. För sjätte året i rad frågar vi våra brukare hur de upplever kontakten med oss. I år gjordes sammanlagt mer än 6 000 intervjuer i hela landet. Det är privatpersoner, ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Brukarundersökning 2014 - Örebro (1 MB)