Nya arter funna efter skogsbrand

Efter en naturlig skogsbrand i en fjällnära skog i Kiruna kommun har Länsstyrelsen i Norrbotten hittat hela sex stycken för landet nya arter. Det framkommer i en rapport som publiceras i dagarna.
Brinnande skog

​- ”Det är fantastiskt roligt att dessa nya arter för Sverige har hittats, det händer inte varje dag, säger Anna Högdahl, biolog på Länsstyrelsen”


De sex arter som är nya för landet är två skalbaggar och fyra flugor som ännu inte har svenska namn: kortvingen Euplectus lapponicus, knäpparen Ampedus lepidus, röksvampflugan Microsania capnophila, ostflugan Boreopiophila tomentosa, kadaverflugan Meoneura pappi och takdansflugan Fannia slovaca.


Viktig kunskap

Det var den 14 juli 2014 som det brann på Vazasgoppats sluttning i södra delen av naturreservatet Torneträsk-Soppero. Branden startade troligen av ett blixtnedslag och den påverkade ett cirka 90 hektar stort område. Eftersom effekterna av bränder i fjällnära skogar är dåligt kända, bestämde Länsstyrelsen sig för att dokumentera och följa upp branden med inventeringar.

Unika fynd

Fångsten i insektsfällorna på brandfältet blev omfattande och sammanlagt identifierades 4468 insekter. Bland dessa fanns tjugo spindelarter, 6 skinnbaggar, 207 skalbaggar, 23 gaddsteklar, 5 parasitsteklar och 150 olika flugarter. Många av arterna som hittades är brandberoende eller trivs bäst i brunnen skog med bränd ved. Två av dem, spetshörnad barkskinnbagge och rökdansfluga ingår i ett åtgärdsprogram för hotade arter.


Delar av Norrbottens län har sannolikt landets mest intakta fauna av brandinsekter. Totalt 15 av de infångade arterna var rödlistade och ytterligare ett stort antal signalarter för naturskog hittades.


- Förekomsten av denna typ av riktigt stora skyddade områden (området är 337 000 ha) är troligen helt nödvändig för bevarandet av en mer intakt insektsfauna, säger Lars-Ove Wikars, entomolog.


Bränder en naturlig del

Naturliga bränder är sällsynta numera, med dagens effektiva brandbekämpning. Den här studien visar, liksom många andra, att bränder länge varit en naturlig del av våra skogars kretslopp som många arter både anpassat sig till och blivit beroende av. Den visar också att de naturvårdsbränningar som görs av Länsstyrelsen är mycket viktiga för att bevara dessa arter, som en del av skogens naturliga ekosystem.

Kortvingen Euplectus Lapponicus

​Kontaktpersoner

Lars-Ove Wikars, entomolog, Pyrodiv, 0243-20 20 94, 070-981 32 10.
Anna Högdahl, Länsstyrelsen i Norrbottens län, kontaktuppgifter längst upp till höger på sidan.

​Fakta om de sex arter som är nya för Sverige

  • Euplectus lapponicus, en kortvinge

Denna kortvinge är bara 1,6 mm! Vid artbestämning bör de hanliga genitalierna granskas, för att vara helt säker. Arten har ännu bara hittats på två ställen i hela världen; i Torneträsk-Soppero fjällurskog och vid Enare Träsk i Finland. Därför vet man inte något om levnadssättet.

  • Ampedus lepidus, en knäppare

Arten har hittats tidigare en gång i importvirke från Ryssland på ett sågverk i Västerbotten. Men detta är första gången den hittas i naturlig miljö i Sverige. Arten finns i Ryssland och på gränsen till Finland. Ett senare fynd har även gjorts sydväst om Rovaniemi i Finland. Arten heter ”östlig rödrock” på finsksvenska och föreslås få det namnet även i Sverige. Man vet inte mycket om arten, men tror att den lever i brunrötad barrträdsved.

  • Microsania capnophila, en röksvampfluga

En röksvampfluga som bara har hittats i Finland och Torneträsk-Soppero fjällurskog i hela Europa. Flera arter finns i detta flugsläkte och ytterligare två hittades vid inventeringen. Alla attraheras av rök och är typiska brandfältsarter; hur larverna utvecklas är ännu okänt men förmodligen lever de på svampmycel i marken.

  • Boreopiophila tomentosa, en ostfluga

En ostfluga som karaktäriseras av tät, grå mikrobehåring. Arten har även hittats i finsk subalpin miljö och i norra Nordamerika. Biologin tycks vara okänd, men de flesta ostflugor utvecklas i kadaver eller svamp.

  • Meoneura pappi en kadaverfluga

En pytteliten (1,5 mm) svart fluga som tillhör familjen kadaverflugor. Arten har nyligen beskrivits från Centraleuropa och Nordamerika, men har inte tidigare rapporterats från Norden. Troligen är arten utbredd i Sverige, och den har nyligen även hittats i Umeå, men kadaverflugorna är överlag dåligt kända i landet Kadaverflugorna utvecklas i diverse organiskt material av animaliskt ursprung, som kadaver, spillning, i fågelbon etc.

  • Fannia slovaca, en takdansfluga

En takdansfluga som tidigare bara är känd från Finland i Nordeuropa. Ett av de finska fynden kläcktes fram ur en puppa från en murken granstubbe, vilket tyder på att larverna utvecklas i död ved. Till skillnad mot flera av dess släktingar som utvecklas i fågelbon, kadaver, spillning, svamp, diverse förmultnande växtdelar, etc.


 Läs hela rapporten här