Mattisberget

Uppe på toppen av Mattisberget är det en härligt utsikt ut över omgivningarna.

Naturreservatet ligger cirka 14 kilometer nordost om Lauker, strax norr om naturreservatet Gaddaberget. Naturreservatet omfattar Mattisbergets topp, den nordostliga sluttningen samt Mattismyran i norr. Området består av flera olika skogstyper med höga naturvärden.

På myren finns det myrholmar där det växer gamla barrblandskogar och sumpskogar. Den blockrika bergssluttningen täcks av örtrik granskog med mycket lövträd och på högre höjd av barrblandskog med flera hundra år gamla tallar. På bergstoppen finns insprängda karga hällmarker med gles och urskogsartad tallskog.

I hela reservatet finns det flera anmärkningsvärda och hotade arter som är knutna till de olika typerna av naturskog. Bland annat den karaktäristiskt anisdoftande dofttickan på gammal sälg, dvärgbägarlav på död tallved och lavskrika som ofta påträffas i gamla granskogar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• vandra
• göra upp en mindre eld
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Hitta hit

Längs riksväg 94, cirka 13 kilometer öster om Lauker, ta av norrut mot Njallejaur. Efter 5 kilometer sväng norrut på en mindre väg. Efter cirka 3 och 5 kilometer finns skogsbilvägar som leder österut och de leder fram till naturreservatets närhet på norra och södra sidan av Mattisberget.


 Fakta

Kommun: Arvidsjaur      
Bildades: 2011
Storlek: 238 ha        Skyddsform: Naturreservat

Get Microsoft Silverlight