Fysisk planering

Den fysiska samhällsplaneringen styrs av plan- och bygglagen och miljöbalken. Ytterst handlar planering om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelsens infrastruktur och andra verksamheter. Planering innebär att olika samhällsintressen vägs mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process.

Fysisk planering syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Lag (1993:419).

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten (PBL 1 kap 1 §). Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda (PBL 3 kap). Regleringen av markens användning och av bebyggelsen inom kommunen sker genom detaljplaner (PBL 4 kap). En detaljplan får omfatta endast en begränsad del av kommunen.

Samspelet mellan plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB)

Enligt 2 kap 1 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Av nämnda paragraf framgår också att företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning enligt bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken (1998:808), MB. Exempelvis i planfrågor gällande strandskydd, översiktsplanering, detaljplanering, miljökonsekvensbeskrivningar ställs krav i miljöbalken på den fysiska planeringen.

Sammankopplingen mellan PBL och MB kan sägas ha två syften. Det ena syftet är att kommunerna vid beslut enligt PBL ska ta hänsyn till kraven på en god hushållning med resurserna och på miljökvalitet. Det andra syftet har sin grund i de bestämmelser i PBL som ger staten möjligheter att bevaka riksintressen och miljökvalitetsnormer vid beslut enligt PBL. De riksintressen som ska tillgodoses vid beslut enligt PBL finna angivna i 3 och 4 kap. MB.

 

Ansvariga handläggare för länets kommuner

Inger Krekula

Inger.Krekula@lansstyrelsen.se 010-225 53 36

Gällivare
Kiruna

Jens Haapalahti

Jens.Haapalahti@lansstyrelsen.se 010-225 53 01

Haparanda
Kalix
Luleå
Piteå
Överkalix

Marja Suikki

Marja.Suikki@lansstyrelsen.se
010-225 54 51

Boden
Jokkmokk
Pajala

Mats Sjöberg

Mats.Sjoberg@lansstyrelsen.se
010-225 54 27

Haparanda
Kalix
Luleå
Piteå
Överkalix

Nelli Flores Nilsson

Nelli.Flores.Nilsson@lansstyrelsen.se
010-225 54 51

Haparanda
Kalix
Luleå
Piteå
Överkalix

Thomas Steinwall

Thomas.Steinwall@lansstyrelsen.se
010-225 53 03

Arjeplog
Arvidsjaur
Älvsbyn
Övertorneå