Länstransportplan för perioden 2014 - 2025

Den 16 juni 2014 fastställde Länsstyrelsen Norrbotten länstransportplanen för Norrbottens län 2014-2025. Länstransportplanen innehåller väginvesteringar och trafiksäkerhetsåtgärder på länets statliga vägnät förutom de tre europavägarna E4, E10 samt E45. Den innehåller också vissa bidragsåtgärder till bland annat det kommunala vägnätet och kollektivtrafikåtgärder. Totalt består planen av 760 miljoner kronor fördelat över åren 2014 till 2021. Den sammantagna inriktningen på planen har som helhet en tydlig fokusering mot ett mer hållbart samhälle där åtgärderna framförallt bidrar till regional tillväxt och ett livskraftigt Norrbotten samt en ökad trafiksäkerhet.

Planens större utpekade investeringsobjekt (ca 326 mkr) är framförallt objekt i trafikintensiva pendlingsstråk som har ett tydligt behov av ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Utöver dessa större objekt sker en tydlig satsning på tätortsnära åtgärder för att stärka förutsättningarna för ett klimatsmart och jämställt resande samt barns närmiljö i form av satsningar på stärkt kollektivtrafik, gång- och cykelåtgärder samt bidrag till kommunala vägåtgärder.

Uppdraget och processen till en fastställd plan i korthet

Den 20 december 2012 fick länsstyrelsen i uppdrag av regeringen att upprätta ett förslag till transportslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2014-2025.  Arbetet med att sammanställa ett förslag till länstransportplan ägde rum under våren 2013. Under den tiden arrangerades bland annat två dialogmöten med länets aktörer i samverkan med Trafikverket. Kommuner och kollektivtrafikmyndigheten uppmanades också att skicka in ett underlag med brister och åtgärdsförslag samt att ett avgränsningssamråd för miljöbedömningen genomfördes.  

Under hösten 2013 var ett förslag till länstransportplan för Norrbottens län 2014-2025 tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning ute på remiss hos länets aktörer. Därefter bearbetade länsstyrelsen inkomna synpunkter och tog fram ett slutligt förslag som sändes till regeringen i december 2013 (remissammanställning och samtliga inkomna remissvar återfinns i bilaga 3).  

Den 3 april 2014 tog regeringen beslut om en slutlig ekonomisk ram för länstransportplan för Norrbottens län 2014-2025 och länsstyrelsen har därefter gjort mindre justeringar och landshövdingen har slutligen fastställt planen den 16 juni 2014.

 Länstransportplan för Norrbottens län 2014-2025

Länstransportplan Norrbotten 2014-2025   Länstransportplan Norrbotten 2014-2025 (kortversion)
Här hittar du Länstransportplanen för Norrbotten 2014 - 2025. 

 

 Regeringens direktiv

Regeringens direktiv om att upprätta nationell och regionala trafikslagsövergripande transportinfrastrukturplaner för 2014-2025 styr planeringen av dessa.

Du kan ladda ner Regeringens direktiv här