Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Urval: RapporterRensa urval
Din sökning gav 233 träffar
 • Strategi för fördelning av kulturmiljöstödet

  Typ: Rapporter Publiceringsår:

  Ladda hem (935 kB)

 • Regionalt serviceprogram 2014 - 2018

  Det regionala serviceprogrammet för Norrbottens län beskriver prioriterade insatsområden och aktiviteter som är viktiga för att uppnå det övergripande målet att skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivå utifrån realistiska förutsättningar och inom rimliga avstånd. Regionalt serviceprogram omfattar åren 2014 - 2018. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar

  Ladda hem (1 MB)

 • Regional vattenförsörjningsplan för Norrbottens län

  Planen, som dels består av en översikt av tillgängliga resurser och dels en beskrivning av kommande behov, ska stimulera kommunerna att ta fram egna vattenförsörjningsplaner och att göra lokala risk- och sårbarhetsanalyser.

  Dokumentet ger en beskrivning av nuläge, framtid och viktiga drickvattenresurser. Även påverkan och potentiella hot, förslag till åtgärder samt klimatförändringar tas upp. ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (24 MB)

 • Skogsbranden i Muddus nationalpark år 2006 - ekologiska effekter och naturvård

  En augustidag år 2006 antände ett blixtnedslag tallskogarna i södra Muddus. Sex dagar och 300 hektar senare släcktes branden av Räddningstjänsten. Muddus nationalpark är ett brandpräglat landskap och ska bevaras som ett skogs- och myrlandskap i sitt naturliga tillstånd. För att förbättra kunskap och beslutsunderlag om förvaltningen av Muddus, tog Länsstyrelsen i Norrbotten initiativet till ett an ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (14 MB)

 • Strategi för naturvårdsbränning inom skyddade områden i Norrbottens län 2013-2018

  Regional brandstrategi för naturvårdsbränning av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (4 MB)

 • Norrbottens miljöhandlingsprogram 2013-2016

  Norrbottens miljöhandlingsprogram 2013-2016 är ett regionalt åtgärdsprogram där vi utgått från vad var och en kan bidra med för åtgärder för att vi ska nå de uppsatta mål som uttrycks i
  generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen. Målet har varit att Miljöhandlings-programmet ska ge vägledning och stöd för framtagande av olika åtgärder och utvecklingsinsatser samt visa på konkreta åtgärder oc ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Norrbottens miljöhandlingsprogram 2013-2016, kortversion (8 MB)

  Norrbottens miljöhandlingsprogram 2013-2016, hela rapporten (1 MB)

 • Arbetsrapport om miljötillståndet i skogslandskapet - hur kan Riksskogstaxeringens data användas för att beskriva det sydsvenska skogslandskapet?

  År 2009-10 gjorde Riksskogstaxeringen, Sveriges lantbruksuniversitet, en sammanställning av skoglig statistik som kan användas för att beskriva miljötillståndet i de boreala skogarna åt länsstyrelserna i Norrland samt Dalarna, Värmland, Örebro och Västmanland. En uppdatering av statistiken är planerad till 2015 och då tillkommer även de sydliga länen. Denna rapport är ett förslag på hur kommande ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (3 MB)

 • Exploatering i kustzonen 2013 - jämförande statistik på läns- och kommunnivå

  Denna rapport beskriver exploateringen i Sveriges kustzon. Det är en kartering på nationell nivå, med upplösning även på läns- och kommunnivå. Arbetet har genomförts enligt en metod som togs fram av Metria i samarbete med länsstyrelserna år 2012. Studien är en del av Sveriges regionala miljöövervakning. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (4 MB)

 • Tillsyn av kameravövervakning över gallerior och köpcentrum och dess verksamheter 2013

  Kameraövervakning är ett ständigt aktuellt ämne. Idag blir vi övervakade såväl i utomhusmiljön som i inomhusmiljön. Det blir allt färre platser i samhället som inte berörs av övervakning. Länsstyrelserna har av lagstiftaren fått i uppdrag att se till att reglerna om kameraövervakning följs. För Länsstyrelsen är det särskilt angeläget att kontrollera verksamheter där det finns ett starkt integrite ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ladda hem (319 kB)

 • Tidningen Norrbruk 2014

  Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten ger tillsammans ut ett nyhetsblad med information om nyheter inom lantbruk och landsbygd. Här finns både intressanta och inspirerande artiklar men även annonser för en stor del av den kompetensutveckling som bedrivs i länen.

  Till höger hittar du länkar till alla nummer av Norrbruk 2014 i pdf-format.
  Typ: Rapporter Publiceringsår:

 • Risk och sårbarhetsanalys 2013

  Länsstyrelsen har i uppgift att årligen redovisa regionala risk- och sårbarhetsanalyser till Regeringen och till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tillsammans med risk- och sårbarhetsanalysen ska en förmågebedömning redovisas enligt de förutsättningar som Myndigheten för samhällsskydd
  och beredskap beslutar.

  Risk- och sårbarhetsanalysen ska identifiera om det finns sådana risker el ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (1 MB)

 • Markanvändningsbetingade vegetationsförändringar inom öppen myr 1987-2000 i Norrbottens län - Satellitbaserad övervakning

  Våtmarker fyller många viktiga uppgifter i landskapet, både för vattenbalansen och för den biologiska mångfalden. Hydrologin i många av länets våtmarker påverkas i olika grad av markanvändning som medför dikningar, skogsavverkningar och bilvägar. De hydrologiska störningarna har lett till att igenväxning av de öppna ytorna på myrarna sker. Även upphörd slåtterhävd på myrar och tillförsel av luftb ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (35 MB)

 • Mordernismen i vardagen

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård

  Ladda hem (18 MB)

 • Inventering av jaktfalk i Norrbottens län 1996-2005

  I tio år har länsstyrelsen varit huvudman för projektet Jaktfalk i
  Norrbotten. Projektet har studerat den sällsynta rovfågelns förekomst och beståndsutveckling i länet. Denna rapport sammanfattar tio års arbete med en av våra minst kända rovfågelarter.

  Rapporten redogör såväl för jaktfalkens biologi som för projektets syfte, metodik och resultat.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Gammelstadsviken - vattenvegetation och igenväxning under 90 år

  En utredning om vattenvegetation och igenväxningsförlopp i Gammelstadsviken, en av Norrbottens bästa fågelsjöar. Genom att utnyttja äldre inventeringar av vattenväxter och jämföra dessa med senare kan vegetationsförändringar följas under 90 år.

  I det 90-åriga perspektivet har stora förändringar i makrofyternas artsammansättning och utbredning skett. Exempelvis fanns på 1920-talet fanns endast ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (12 MB)

 • strandskyddsdispenser och kulturmiljovärden

  Typ: Rapporter Publiceringsår:

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård

  Ladda hem

 • Inägomarken i Gallejur

  Typ: Rapporter Publiceringsår:

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Kulturreservat

  Ladda hem (6 MB)

 • Räkna-Q Norrbotten

  Typ: Rapporter Publiceringsår:

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård

  Ladda hem (1 MB)

 • Fjälldelegationens konferensrapport 2013

  Fjälldelegationen kan nu presentera rapporten från konferensen i Åre den 4-5 februari 2013. Med konferensen ville
  Fjälldelegationen ytterligare öka dialogen kring fjällens hållbarhetsfrågor, den här gången med fokus på turism,
  vindkraft och gruvnäring.

  I rapporten återfinns sammanfattningar av alla föredrag, deltagarförteckning och en lista över de utmaningar
  som deltagarna diskuterade ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Ladda hem (3 MB)

 • Rekonstruktion Sågforsbron

  Typ: Rapporter Publiceringsår:

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård

  Ladda hem (2 MB)