Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Urval: Djur & natur, Hotade växter och djurRensa urval
Din sökning gav 18 träffar
 • Inventering av jaktfalk i Norrbottens län 1996-2005

  I tio år har länsstyrelsen varit huvudman för projektet Jaktfalk i
  Norrbotten. Projektet har studerat den sällsynta rovfågelns förekomst och beståndsutveckling i länet. Denna rapport sammanfattar tio års arbete med en av våra minst kända rovfågelarter.

  Rapporten redogör såväl för jaktfalkens biologi som för projektets syfte, metodik och resultat.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Insektsinventering i Norrbottens län 2011

  Den här rapporten handlar om Länsstyrelsens arbete med hotade insekter i lövrika skogar. Redan 2010 gjordes en första inventering med insektsfällor som var mer omfattande än den inventering som gjordes under sommaren 2011. 2011 års inventering omfattade två områden och totalt 17 fällor för infångning av insekter sattes ut i Forstjärnberget i Piteå kommun och Aspberget i Jokkmokk kommun. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (13 MB)

 • Insektsinventering i Norrbottens län 2010

  Under 2010 genomfördes en inventering på jakt efter främst de insektsarter som ingår i åtgärdsprogrammen för hotade arter på asp och björk. Trettio stycken så kallade trädfönsterfällor placerades ut i sex lövrika områden och nya fynd av arter i Norrbotten upptäcktes. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (9 MB)

 • Ansvarsarter i Norrbottens län - En analys av ansvarsartsbegreppet och norrbottniska exempel

  Rödlistade arter är ett relativt välkänt begrepp. Den svenska rödlistan publiceras vart femte år av ArtDatabanken och redovisar risken för att arten ska dö ut i Sverige. De bedömda arterna klassificeras i rödlistekategorier som redogör för om arten riskerar att dö ut och, om så är fallet, hur stor denna risk är. Klassificeringen av arterna i den nationella rödlista tar inte hänsyn till hur stor d ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Flodpärlmusslans förekomst i Torneälvens avrinningsområde år 2007

  Kännedom om flodpärlmusslans förekomst i Torneälvens avrinningsområde har varit mycket bristfällig, endast två gamla fynd finns, ett vattendrag i Sverige (inventerat 1993) och ett i Finland är kända i hela avrinningsområdet före inventeringens start. Projektets förhoppning är att ta reda på om flera vattendrag med populationer av flodpärlmussla förekommer inom avrinningsområdet samt att ta reda p ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Feasibility studie för infångande och genetisk kartläggning av svenska fjällgäss, Anser erythropus

  Fjällgåsen Anser erythropus förekom ännu i mitten av 1900 talet tämligen talrikt som häckfågel i svenska lågfjällmiljöer. På rastplatser i kustbandet i norra Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten observerades arten i relativt stora flockar fram till för några decennier sedan. Fjällgåsen har dock gått tillbaka kraftigt i antal under 1900-talet och var nästan utgången i landet som häckfågel i b ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (5 MB)

 • Utterinventering i Tornedalen vintern 2005-2006

  Vintern 2005-2006 genomförde länsstyrelsen i Norrbottens län en inventering av utter i de nedre delarna av Tornedalen,
  huvudsakligen i vattendragen mellan Haparanda i söder och
  Övertorneå i norr. Syftet med en inventering är att studera förekomsten av utter inom ett utvalt område där tidigare inventeringar i stort sett saknas, samt fastställa reproduktionsstatusen i området. Metoden som använde ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (5 MB)

 • Inventering av fjällrufse - Tolypella canadenis - i fem sjöar i Norrbottens län, 2007

  Fjällrufse är en kransalgsart som förekommer i Kanada, Alaska, Grönland, Ryssland samt i norra Skandinavien. Arten upptäcktes nyligen som ny art i Europa. Från Sverige är arten känd från endast sex lokaler i Norrbottens och Västerbottens län. Förekomsten av arten är således dåligt känd. Inventeringen är en del av arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (3 MB)

 • Skalbaggar knutna till nydöd och äldre död tall i Norrbottens län

  Under ett par veckor i juli under fältsäsongen 2009, inventerade Naturcentrum AB 15 områden med äldre tallskog i Norrbottens län. Besökens ändamål var att leta efter skalbaggar inom Åtgärdsprogrammen för bevarande av skalbaggar på nyligen död tall och på äldre död tallved. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (2 MB)

 • Spillningsinventering av fjällräv i Norrbottens län 2009

  I Sverige pågår ett bevarandearbete av hotade arter i form av det nationella ”Åtgärdsprogram för hotade arter”. Ett övergripande syfte är att med riktade åtgärder stärka hotade arter. Fjällräv, som är en av de mest akut hotade arterna i Sverige, omfattas av ett åtgärdsprogram. I dag arbetar berörda länsstyrelser med att stärka fjällrävspopulationen med vägledning av ”Åtgärdsprogrammet för bevaran ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (866 kB)

 • Inventering av strandsandjägare, Cicindela maritima, i Norrbottens län 2005-2006

  Strandsandjägaren inventerades längs valda delar av Norrbottens älvdalar, kustland och skärgård för att belägga fynd, och om möjligt, uppskatta populationsstorlekar hos arten där den hittats. Antalet vuxna strandsandjägare i Norrbottens län uppskattas grovt från dessa inventeringar till 1000 individer. De största populationerna finns på öar i Luleå skärgård.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Småsvalting Alisma Wahlenbergii

  En redovisning av inventeringar i Luleå, Råneå och Kalix skärgårdar samt av provrutor i Jämtöavan år 2006.

  Cirka fem procent av Sveriges djur- och växtarter är hotade av utrotning. En storsatsning för att bevara dem och deras livsmiljöer ingår i Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas arbete för att lösa de stora miljöproblemen inom en generation, till år 2020,

  Småsvalting är en sällsynt vat ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Inventering av rikkärr i Norrbotten 2006-2007

  Naturvårdsverket har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta fram åtgärdsprogram för hotade arter och habitat. I
  åtgärdsprogramet för rikkärr anges riktlinjer för inventering och åtgärder. Den här rapporten sammanfattar inventeringen av rikkärr som utfördes av delar av länet under åren 2006 och 2007 som ett led i Länsstyrelsen i Norrbottens läns arbete kring att förbättra kunskap av dessa.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Dokumentation av de stora skogsbränderna i Norrbotten år 2006

  Seminariedokumentation 8-9 december 2008.
  Under sommaren 2006 som var ovanligt varm och torr, uppstod tre i sentida mått, stora och omfattande skogsbränder. Vad kan vi lära av släckningsinsatserna? Vilka metoder för dokumentation av ekologiska effekter har hittills använts och hur ska vi fortsätta med dem? Vilka resultat har vi fått fram? Vad kan vi lära av dokumentationsinsatser från andra skog ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (3 MB)

 • Inventering av kända hänggräslokaler

  Föreningen Norrbottens Flora fick av länsstyrelsen sommaren 2004 i uppdrag att inventera sex kända hänggräslokaler. Uppdraget var ett led i det åtgärdsprogram som har utarbetats. Hänggräset eller älvhänggräset är endemisk för Bottenviken och Torneälven. Arten har gått starkt tillbaka och tillhör hotkategorin "akut hotad". Att hänggräset är en art som håller på att försvinna ur vår flora har denna ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (4 MB)

 • Inventering av brandinsekter i Norrbottens län år 2005

  Som ett led i det nationella åtgärdsprogrammet "Brandinsekter i boreal skog" har Norrbottens länsstyrelse under sommaren år 2005 genomfört en inventering av brandberoende insekter. Syftet har varit att klargöra vilka arter som förekommer i Norrbotten och var i länet de finns. Inventeringsresultatet ska ligga till grund för planerandet av så kallade "strategiska brandregioner" där länsstyrelsens f ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (8 MB)

 • Förekomst av laestadiusvallmo i Sverige - en inventeringsrapport

  Länsstyrelsen i Norrbottens län erhöll 2005 ett anslag för inventering av laestadiusvallmo. Inventeringen är en del i framtagandet av ett nationellt åtgärdsprogram för arten och syftar till att ge en god kunskap om artens status i landet.

  Laestadiusvallmo, eller pältsavallmo, är en lågväxt flerårig tuvad ört med blekgula blommor. Arten är kalkkrävande och växer huvudsakligen i rasmarker och fl ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (737 kB)

 • Flodpärlmusslan i Norrbottens län år 2005

  Nära 2000 djur- och växtarter riskerar att dö ut i Sverige. För att rädda dessa arter och deras livsmiljöer har Naturvårdsverket och länsstyrelserna dragit igång en storsatsning på åtgärdsprogrem för hotade arter.

  En av dessa hotade arter är flodpärlmusslan som på grund av sin förmåga att bilda pärlor har fiskats hårt ända sedan slutet på 1600-talet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)