Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Urval: 2007Rensa urval
Din sökning gav 22 träffar
 • Naturreservat i Norrbottens län - Kalix

  Broschyr om naturreservat i Kalix kommun. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Kalix kommunfolder, naturreservat (1 MB)

  Beställ publikation

 • Program för genomförande av åtgärder för att minska markskador på kalfjäll till följd av barmarkskörning

  Skador på mark och vegetation till följd av barmarkskörning med terrängfordon på kalfjäll har ökat sedan 90-talet. Skadorna som uppkommer är främst körskador på våta partier som myrmark och sanka områden men också längs de körstråk som frekvent används. I många fall blir körstråken breda med hjulspår som randar upp terrängen och därmed ökar markslitaget.

  Syftet med uppdraget är att ta fram ett ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Motortrafik i naturen

  Program för genomförande av åtgärder för att minska markskador på kalfjäll till följd av barmarkskörning (5 MB)

 • Fish communities of 15 lakes in River Torne basin: aspects of lake typology and

  This work is a part of TRIWA II project, in which one aim is to complement the reference conditions with some new biological elements: periphyton (in rivers) and fish (in lakes). Another
  important aim is to evaluate the usefulness of chosen biological factors for evaluating the ecological status of the aquatic environment in the North.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Fish communities_2007 (272 kB)

 • Rovdjursinventering 2007

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Rovdjursinventering2007 (677 kB)

 • Innovativa programmet 2000-2006

  Rapporten är en slutrapport över aktiviteter som har genomförts inom programmet ”Regional programme of innovative actions in Norra Norrland" (RPIA). Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde EU och internationellt

  Slutrapport Innovativa programmet 2000-2006 (243 kB)

 • Regionalt utvecklingsprogram

  Regionalt utvecklingsprogram (RUP) för hållbar framtid i Norrbotten är det övergripande strategidokumentet för Norrbottens utveckling.

  Programmet visar vilka åtgärder som är viktigast för att öka tillväxten, sysselsättningen och den inomregionala balansen. Hållbar utveckling är en röd tråd genom hela programmet.

  Det regionala utvecklingsprogrammet fungerar som ett paraply för andra utveckl ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Regionalt utvecklingsprogram för hållbar framtid i Norrbotten (3 MB)

 • Regionalt tillväxtprogram

  Det regionala tillväxtprogrammet för Norrbotten beskriver tillväxtområden, tillväxtfrämjande
  förutsättningar och prioriteringar som är viktiga för en fortsatt stark
  ekonomisk tillväxt. Tillväxtprogrammet är en konkret beskrivning av hur tillväxtmålet
  i den övergripande länsstrategin ska uppnås – Regionalt utvecklingsprogram för hållbar framtid i Norrbotten (februari 2007). Tanken i tillväxtpro ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Näringslivsutveckling

  Regionalt tillväxtprogram för Norrbotten (5 MB)

 • Terrängkörning i svenska fjällvärlden

  Regeringen har givit Fjälldelegationen (Länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län) i uppdrag att utreda omfattningen av användningen av terrängfordon i fjällområdet. Utredningen skall omfatta körning både på snötäckt mark och barmark. Fjälldelegationen skall redovisa uppdraget till regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 30 mars 2007.

  Den ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Motortrafik i naturen

  Terrängkörning i svenska fjällvärlden (3 MB)

 • Inventering av fågelskyddsområden och områden med landstigningsförbud i Norrbottens skärgård 2005

  För att få en samlad uppfattning om fågellivet i dagsläget i fågelskyddsområden och andra öar med landstigningsförbud i Norrbottens skärgård, genomförde länsstyrelsen en inventering sommaren 2005. Syftet var att få en översiktlig bild av vilka fågelarter och hur många individer som häckade och uppehöll sig på och intill de skyddade områdena. Avsikten med inventeringen var att se om dessa öar fort ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Inventering av fågelskyddsområden och områden med landstigningsförbud i Norrbottens skärgård 2005 (6 MB)

 • Flodpärlmusslans förekomst i Torneälvens avrinningsområde år 2007

  Kännedom om flodpärlmusslans förekomst i Torneälvens avrinningsområde har varit mycket bristfällig, endast två gamla fynd finns, ett vattendrag i Sverige (inventerat 1993) och ett i Finland är kända i hela avrinningsområdet före inventeringens start. Projektets förhoppning är att ta reda på om flera vattendrag med populationer av flodpärlmussla förekommer inom avrinningsområdet samt att ta reda p ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Flodpärlmusslans förekomst i Torneälvens avrinningsområde år 2007 (1 MB)

 • Program för regional kulturmiljöövervakning i Norrbottens län 2008-2014

  I Norrbottens län har det hitintills inte bedrivits någon systematisk övervakning av tillståndet i kulturmiljön. Inom ramen för länets nuvarande miljöövervakning följs, med något litet undantag, endast tillståndet i naturmiljön. Sedan miljömålen antogs har det dock uppkommit ett tydligare behov av att följa vad som händer i vår kulturmiljö. Länsstyrelsen har därför sedan 2005 arbetat med att ta f ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Program för regional kulturmiljöövervakning i Norrbottens län 2008-2014 (454 kB)

 • Metaller i sediment längs Norrbottenskusten

  Länsstyrelsen i Norrbotten bedriver ett mångsidigt marint miljöarbete som sträcker sig från att pröva miljöfarliga verksamheter till att övervaka och utvärdera statusen på miljön samt att upprätta skyddade marina områden. Övervakningen av den marina miljön sker med hjälp av
  miljöövervakningsprogram samt, tillsammans med verksamhetsutövare, recipientkontrollprogram. Utvärderingen av den marina mi ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Metaller i sediment längs Norrbottenskusten (1 MB)

 • Särskilt skyddsvärda marina miljöer i Bottenviken, Norrbottens län

  För länsstyrelsen i Norrbotten har arbetet med det marina miljömålet visat på behovet av en ökad kunskap om Bottenvikens olika marina naturtyper, förekomst, utbredning, status och skyddsvärde. Länsstyrelsen sökte därför medel från miljömålsrådet för att under perioden 2004 – 2006 öka kunskapen angående de befintliga naturtyperna i Bottenviken.
  Viktiga och övergripande mål för arbetet har varit ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Särskilt skyddsvärda marina miljöer i Bottenviken, Norrbottens län (1 MB)

 • Förekomst av osmium och osmiumtetroxid i Norrbottens län

  Omfattande provtagning och analys av kärlväxter, lavar och snö insamlade i Norrbottens län har visat på förhöjda koncentrationer av grundämnet osmium i jämförelse med centrala Sverige. Denna studie är den första som utförts med syfte att undersöka förekomsten av osmium i växtmaterial. Osmium är ett grundämne som kemiskt tillhör platinagruppens metaller och räknas som ett av de mest sällsynt förek ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Förekomst av osmium och osmiumtetroxid i Norrbottens län (1 MB)

 • En översikt över zooplankton i Norrbottens län och dess betingelser

  En kompletterande undersökning till riksinventeringen av sjöar år 2000.

  I samband med den - av naturvårdsverket föranledda sjöinventeringen hösten 2000, tog länsstyrelsen tillfället i akt att även insamla kvalitativa håvprover av zooplankton. Av totalt besökta 669 sjöar kunde prov tas från 584.

  Syftet med undersökningen var att dels fylla ut luckor i tidigare regionala undersökningar av zo ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  En översikt över zooplankton i Norrbottens län och dess betingelser (13 MB)

 • JA-boken

  JA-boken innehåller råd och metoder för organisationer som vill arbeta processinriktat för ökad jämställdhet på arbetsplatsen.

  Bokens fokus är konkret och aktivt jämställdhetsarbete som involverar många på arbetsplatsen och därmed blir synligt i hela organisationen.
  JA-boken riktar sig till arbetsledning, personalfunktion och anställda som är förändringsledare. Den kan användas som handledni ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  JA-boken i mindre version1 (1 MB)

 • Det är alltid rätt tid och plats att jämtegrera

  DEN HÄR BOKEN handlar om jämställdhetsintegrering, som det
  kallas i regeringskansliet, eller som jag säger, jämtegrering. Bakgrunden är de utbildningar som länsstyrelsen i Norrbottens län anordnade inom ramen för Jämställdhetsdelegationens arbete.

  Utbildningarna riktade sig både till privata och offentliga verksamheter och samlade deltagare från såväl näringsliv som kommuner, landsting och st ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Ratt_tid_low1 (175 kB)

 • Norrbotten -a rich county

  Norrbotten -presentation folder:
  "Norrbotten is Sweden’s largest and northernmost county.
  The geographic position, natural resources, cultural diversity and sharp contrasts give the county its own unique character."
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2007

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Om länet

  Norrbotten -a rich county (1 MB)

 • Norrbotten -ett rikt län

  Presentationsbroschyr över Norrbotten:
  "Norrbotten är Sveriges nordligaste och största län. Det geografiska läget, naturtillgångarna, den kulturella mångfalden och de skarpa kontrasterna ger Norrbotten en egen profil."
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2007

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Om länet

  Norrbotten -ett rikt län (2 MB)

 • Småsvalting Alisma Wahlenbergii

  En redovisning av inventeringar i Luleå, Råneå och Kalix skärgårdar samt av provrutor i Jämtöavan år 2006.

  Cirka fem procent av Sveriges djur- och växtarter är hotade av utrotning. En storsatsning för att bevara dem och deras livsmiljöer ingår i Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas arbete för att lösa de stora miljöproblemen inom en generation, till år 2020,

  Småsvalting är en sällsynt vat ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Småsvalting (Alisma Wahlenbergii) (1 MB)