Kartering av Sveriges palsmyrar

Palsmyrar
Löpnummer:
4/2014
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publicerad:
2014
Sidantal:
72
Palsmyrar är en säregen våtmarkstyp där palsarna utgör upp till 7 meter höga torvkullar som bildas genom tjällyftning. De förekommer i utkanten av permafrostens utbredningsområde och är mycket känsliga för förändringar i klimatet. I Sverige finns palsmyrar framförallt inom Norrbottens län. Det är en så kallad prioriterad naturtyp inom EU´s habitatdirektiv, vilket innebär att
de har bedömts utgöra en av de mest hotade naturtyperna inom EU. Vart 6:e år skall Sverige rapportera till EU om bevarandestatusen för palsmyrar. Inför rapporteringen 2013 och med anledning av att klimatet under senare tid har förändrats i negativ riktning för palsmyrarna uppstod ett behov av en totalkartering av Sveriges palsmyrar.

Länsstyrelsen i Norrbotten fick uppdraget av Naturvårdsverket att genomföra karteringen. Med hjälp av flygbildstolkning och ett rutnät med 100 x 100 m´s rutor karterades alla palsmyrar i Sverige utan att ett enda streck har digitaliserats. Förutom redovisning av utbredning och arealer av palsmyrar har resultat från karteringen tillämpats för utsökning av Sveriges största palsmyrområden och palsmyrområden med förutsättningar för ett rikt fågelliv.
Kommentar: