Inventering av myrfåglar i Norrbotten - Pilotstudie inom Biogeografisk uppföljning

Inventering av myrfåglar i Norrbotten
Löpnummer:
19/2013
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publicerad:
2014
Sidantal:
92
EU:s art- och habitatdirektiv som listar ett antal arter och naturtyper som ska bevaras. Naturvårdsverket ansvarar och driver projektet Biogeografisk uppföljning som syftar till att etablera ett program för uppföljning av arter där sådan behövs men idag saknas.

Denna rapport utgör en pilotstudie inom arbetet Biogeografisk uppföljning, delsystem fåglar. I studien har ingått att i Norrbottens inland inventera 25 slumpade punktrutter förlagda till öppna och särskilt blöta myrmarker större än 200 ha representerande naturtyperna myrsjöar (3160), öppna mossar och kärr (7140), och aapamyrar (7310). Syftet var att undersöka om dataunderlagen inom Svensk fågeltaxering kan väsentligt förbättras för ett antal mindre vanliga fågelarter föreslagna som typiska arter för dessa naturtyper. Särskild fokus var att undersöka förekomster av dvärgbeckasin, myrsnäppa, salskrake, stjärtand, sädgås och svartsnäppa.
Kommentar: