Gammelstadsviken - vattenvegetation och igenväxning under 90 år

Omslag vegetationsförändringar i reservatet Gammelstadsviken
Löpnummer:
16/2013
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publicerad:
2013
Sidantal:
72
En utredning om vattenvegetation och igenväxningsförlopp i Gammelstadsviken, en av Norrbottens bästa fågelsjöar. Genom att utnyttja äldre inventeringar av vattenväxter och jämföra dessa med senare kan vegetationsförändringar följas under 90 år.

I det 90-åriga perspektivet har stora förändringar i makrofyternas artsammansättning och utbredning skett. Exempelvis fanns på 1920-talet fanns endast ett hundratal individer av bredkaveldun, idag dominerar arten totalt runt hela sjön. Ett stort antal undervattensväxter har successivt minskat sin utbredning och tillbakagången beror sannolikt på att vattenkvaliteten har försämrats. Bottnarna har blivit lösare och gyttjigare och kan på större djup och under vinterhalvåret ha syrefria förhållanden. Även den yttersta stranden har förändrats märkbart. De vegetationsfria vattenarealerna har ökat betydligt under de senaste 40 åren beroende på att vattenståndet har höjts och att vasstranden har dragit sig tillbaka.

Gammelstadsviken, som sedan en lång tid tillbaka har tappat den hydrologiska kontakten med havet, är inte längre påverkad av landhöjningen. Sjön kommer på mycket lång sikt genom en naturlig succession att växa igen helt och övergå till en terrester miljö men det finns ingenting som i nuläget tyder på att Gammelstadsviken snabbt, inom ett par hundra år, kommer att växa igen helt.
Kommentar: