Markanvändningsbetingade vegetationsförändringar inom öppen myr 1987-2000 i Norrbottens län - Satellitbaserad övervakning

Våtmarker
Löpnummer:
4/2012
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publicerad:
2013
Sidantal:
128
Våtmarker fyller många viktiga uppgifter i landskapet, både för vattenbalansen och för den biologiska mångfalden. Hydrologin i många av länets våtmarker påverkas i olika grad av markanvändning som medför dikningar, skogsavverkningar och bilvägar. De hydrologiska störningarna har lett till att igenväxning av de öppna ytorna på myrarna sker. Även upphörd slåtterhävd på myrar och tillförsel av luftburna näringsämnen orsakar ökad igenväxning.

Genom miljöövervakningsprogram följer statliga myndigheter utvecklingen i naturmiljön, bland annat för att kunna bedöma hur de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls. För att följa miljömålet ”Myllrande våtmark” har Naturvårdsverket initierat ett delprogram inom nationell miljöövervakning som syftar till att övervaka vegetationsförändringar på öppna myrar med särskilt fokus på påverkan från markanvändning. Resultat från detta delprogram ”Satellitbaserad övervakning av våtmarker” beskrivs i denna rapport. I rapporten föreslås även en ny indikator för att följa miljömålet ”Myllrande våtmark”. Informationen om förändringarna som sker av miljötillståndet i länets våtmarker ger oss ett bättre underlag för planering av åtgärder för att bibehålla våtmarkernas funktion i landskapet.
Kommentar: