Förslag till övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar

Palsmyr vid Nuvjávri.
Löpnummer:
16/2012
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publicerad:
2012
Sidantal:
136
Länsstyrelserna har många uppgifter inom miljöområdet. En viktig sådan är att övervaka miljötillståndet i länet. Genom nationella och regionala miljöövervakningsprogram följer statliga myndigheter utvecklingen i naturmiljön, bland annat för att kunna bedöma hur de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls.

Våtmarker fyller många viktiga uppgifter i landskapet, både för vattenbalansen och för den biologiska mångfalden. Palsmyrar är en säregen våtmarkstyp vars utbredning i stort sett är begränsad till Norrbottens län. De utgör ett spektakulärt och från naturvårdssynpunkt viktigt inslag i den norrländska naturen. Genom att palsar består av permafrost är de viktiga klimatindikatorer. Palsar är en naturtyp som EU anser det vara viktigt att övervaka tillståndet för. Därför är det en angelägen samhällsuppgift att följa palsmyrarnas utveckling genom ett övervakningsprogram. Det här redovisade projektet utgör ett led i fullgörandet av denna uppgift.

Dess syfte har varit att utveckla fjärranalysbaserade metoder för miljöövervakning av Sveriges palsmyrar och upprätta ett förslag till övervakningsprogram på denna grund.
Kommentar: