Fågelinventeringar i Norrbottens län 1981-1996 inom Naturvårdsverkets program för miljökvalitetsövervakning (PMK)

Fågelinventeringar i Norrbottens län 1981-1996
Löpnummer:
2/2011
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publicerad:
2011
Sidantal:
108
I Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram 2009-2014 finns ett delprogram, Svensk fågeltaxering, som beskriver olika fågelarters antalsförändringar över tiden. Denna övervakning skall kunna påtala viktiga förändringar för allmänhet och berörda myndigheter samt följa upp miljömål. Svensk fågeltaxering har pågått sedan 1975, men i norra Sverige har inventeringarna inte haft tillräckligt god täckning förrän omkring år 2000. Av den anledningen saknas ett längre perspektiv för de nordliga länen. Äldre jämförelsebar fågelövervakning från länet finns dock. Under 1980- och 1990-talet genomfördes fågelinventeringar i ett antal referensområden som Naturvårdsverkets dåvarande miljöövervakningsprogram PMK hade upprättat.

Denna utvärdering hoppas vi kan fungera som en länk till det nuvarande miljöövervakningsprogrammet Svensk fågeltaxering för att ge ett längre perspektiv på förändringar i fågelbestånden. Sammanställningen är ett viktigt underlag för beslut om framtida miljöövervakning med en eventuell återinventering av de tidigare inventerade PMK-områden.
Kommentar: