Inventering av förorenade områden i Bodens kommun

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publicerad:
2009
Sidantal:
40
I denna rapport redovisas de inventeringar inom Bodens kommun som Länsstyrelsen genomfört enligt  Naturvårdsverkets framtagna Metodik för inventering av förorenade områden, dvs en sk MIFO-inventering enligt fas 1 och fas 2. I rapporten återfinns även en sammanställning av länsstyrelsens identifiering av potentiellt förorenade områden samt övriga aktörers inventeringar av förorenade områden i Bodens kommun.

Länsstyrelsens inventeringar av förorenade områden är en del av ett långsiktigt arbete med syfte att identifiera, undersöka och vid behov åtgärda områden som utgör en stor eller en mycket stor risk för människors hälsa och miljön. Arbetet  bedrivs inom ramen för det nationella miljömålet Giftfri miljö, där målsättningen är att problemet med förorenade områden i sin helhet i huvudsak ska vara löst inom en generation.
Kommentar: