Feasibility studie för infångande och genetisk kartläggning av svenska fjällgäss, Anser erythropus

Feasibility studie för infångande och genetisk kartläggning av svenska fjällgäss, Anser erythropus
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
38
Fjällgåsen Anser erythropus förekom ännu i mitten av 1900 talet tämligen talrikt som häckfågel i svenska lågfjällmiljöer. På rastplatser i kustbandet i norra Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten observerades arten i relativt stora flockar fram till för några decennier sedan. Fjällgåsen har dock gått tillbaka kraftigt i antal under 1900-talet och var nästan utgången i landet som häckfågel i början av 1980-talet.

Den genetiska problematiken samt den modifierade flyttningsvägen hos det friflygande svenska beståndet har föranlett diskussioner bland fjällgåsexperter. Oenigheten om vad som bör göras med den svenska populationen har varit påtaglig.

Genetiska analyser skulle kunna visa vilka av individerna som är rena fjällgäss och vilka som har inslag av bläsgåsgener och därmed behöver tas bort. En feasibility studie skulle undersöka möjligheterna att fånga in de svenska fjällgässen för genetiska analyser.

Denna rapport utvärderar genomförandet av och kostnader för dessa åtgärder. Utvärderingen utgör ett underlag för framtagandet av det svenska åtgärdsprogrammet för fjällgås.
Kommentar: