Metaller i sediment längs Norrbottenskusten

Metaller i sediment längs Norrbottenskusten
Löpnummer:
8/2007
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publicerad:
2007
Sidantal:
48
Länsstyrelsen i Norrbotten bedriver ett mångsidigt marint miljöarbete som sträcker sig från att pröva miljöfarliga verksamheter till att övervaka och utvärdera statusen på miljön samt att upprätta skyddade marina områden. Övervakningen av den marina miljön sker med hjälp av miljöövervakningsprogram samt, tillsammans med verksamhetsutövare, recipientkontrollprogram. Utvärderingen av den marina miljöstatusen sker till stor del via Miljökvalitetsmålen ”Hav i balans” och ”Giftfri miljö”. I Miljökvalitetsmålet har man antagit ambitionen att miljösituationen om en generation ska vara sådan att metallutsläpp från mänsklig verksamhet inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. I länsstyrelsens nuvarande miljöövervakningsprogram ingår det att metaller i kustsediment ska undersökas vart tionde år.

Denna undersökning genomför länsstyrelsen i Norrbotten i samarbete med medlemmarna av det samordnade recipientkontrollprogrammet för Norrbottenskusten. Sedan 2005 är recipientkontrollerna för de kustbaserade större industrierna och reningsverken i Norrbotten samordnade i ett gemensamt recipientkontrollprogram. Samordningen har lett till en ökad effektivisering av datainsamlingen och ett ökat informationsunderlag angående miljösituationen i de olika kustrecipienterna. Det samordnande recipientkontrollprogrammet fokuserar i första hand på vattenkemi och mjukbottenfauna.
Kommentar: