Ansvarsarter i Norrbottens län - En analys av ansvarsartsbegreppet och norrbottniska exempel

Ansvarsarter i Norrbottens län
Löpnummer:
6/2006
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publicerad:
2006
Sidantal:
43
Rödlistade arter är ett relativt välkänt begrepp. Den svenska rödlistan publiceras vart femte år av ArtDatabanken och redovisar risken för att arten ska dö ut i Sverige. De bedömda arterna klassificeras i rödlistekategorier som redogör för om arten riskerar att dö ut och, om så är fallet, hur stor denna risk är. Klassificeringen av arterna i den nationella rödlista tar inte hänsyn till hur stor del av artens totala förekomst som finns i landet eller om arten riskerar att dö ut i hela världen.

Ansvarsartsbegreppet är ett försök att se på hur stort ett områdes ansvar är för bevarandet av en art. Begreppet kan ses som ett komplement till rödlistningen av arter och har blivit allt vanligare i svenskt och nordiskt naturvårdsarbete.
Kommentar: