Bottenviken Life - Handlingsprogram för Bottenviken

Bottenviken Life - Handlingsprogram för Bottenviken
Löpnummer:
1/2005
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publicerad:
2005
Sidantal:
237
Som en del av projektet Bottenviken Life (2001-2005) har ett handlingsprogram för Bottenviken utformats. I handlingsprogrammet finns samlad information om Bottenvikens och avrinningsområdets karaktärsdrag, miljötillstånd och faktorer som påverkar tillståndet. I handlingsprogrammet identifieras och analyseras huvudsakliga miljöproblem och på basen av information om pågående miljöövervakning har riktlinjer utarbetats för en samordnad
miljötillståndsbedömning och miljöövervakning. Handlingsprogrammet ger även mål och prioriteringar för en hållbar utveckling i Bottenviken. Det är ytterst viktigt med fortsatt miljösamarbete kring Bottenviken, för detta ges olika alternativ. Handlingsprogrammet riktar sig till miljömyndigheter och sakkunniga med Bottenviken som verksamhetsområde samt till alla medborgare, som har intresse för närmiljön.
Kommentar: