Inventering av förorenade områden i Gällivare kommun

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publicerad:
2004
Sidantal:
65
Inventering av förorenade områden är en del av ett långsiktigt arbete med syfte att identifiera, undersöka och vid behov åtgärda områden som utgör stor eller mycket stor risk för människa och miljö. Arbetet med förorenade områden är ett av delmålen för att inom en generation uppnå det nationella miljömålet Giftfri miljö.

Syftet med detta arbete var att kartlägga  föroreningssituationen i Gällivare kommun genom att identifiera, inventera och riskklassa objekt som kan ha förorenat mark, vatten eller sediment. Länsstyrelsen i Norrbottens län har tillsammans med Gällivare kommun prioriterat aktuella inventeringsobjekt. Inventering och riskklassning har sedan utförts enligt MIFO fas 1. För identifierade objekt har uppgifter om bransch, koordinater och fastighet fastställts.
Kommentar: