Inventering av förorenade områden i Överkalix kommun

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publicerad:
2003
Sidantal:
45
länets kommuner. Arbetet finansieras med medel från Naturvårdsverket och är en del av det långsiktiga arbetet med mål att identifiera, undersöka och vid behov åtgärda områden som utgör stor eller mycket stor risk för hälsa och miljö. Syftet med denna inventering var att kartlägga föroreningssituationen i Överkalix kommun. Det har innefattat inventering och riskklassning av nya objekt samt en sammanställning av resultat från länsstyrelsens tidigare inventeringsarbete. I rapporten presenteras även resultat från inventeringsarbete som utförts av andra aktörer.
Kommentar: